Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Wr 7/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-26

sprzedaży położonych na niej domów, budynków lub lokali, a także ceny sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną...
, a także ceny sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa (patrz: uzasadnienie uchwały SN z dnia 26 lutego 1988 r., sygn. akt III AZP 17/87, OSNC...

I OPP 122/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

od ceny sprzedaży nieruchomości, sygn. akt II SA/Wr 352/14 postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania. Skarżący A. B. wniósł skargę na przewlekłość postępowania...
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania i zalecenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu podjęcia...

II FPP 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

. Podatek należny z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniósł 17.872 zł. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r., VIII SA/Wa 374/11, wysokość podatku...
od sprzedaży nieruchomości powinna wynieść ponad dwukrotnie mniej niż w rzeczywistości pobrano. Przewlekłość postępowania, w tym przypadku blisko 2-letni okres...

I SAB/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-26

z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą m.in. na zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek; wynajmie nieruchomości na własny rachunek; kupnie...
i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. W związku z tym sam fakt nabycia nieruchomości przez Spółkę spowodował, iż nieruchomość została zajęta na prowadzenie przez nią...

I SAB/Gl 8/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-07

dotyczącym księgi wieczystej nieruchomości, na poczet sprzedaży której wystawiono zakwestionowane faktury zaliczkowe. W odpowiedzi Sąd Rejonowy w dniu 13 września 2019 r...
z brakiem zapłaty za otrzymane faktury zaliczkowe z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości na rzecz Spółki przez B Sp. z o. o. w C. W maju 2018 r...

II SAB/Bk 124/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-02

gospodarczego?, 3) Jakie działania podjął Urząd w związku ze zdobytą wiedzą o sprzedaży nieruchomości należącej do Skarbu Państwa przez Urząd Gminy H...
dokumentacji archiwalnej nie odnaleziono przedmiotowego spisu. Dodatkowo, odnosząc się do poruszonej w piśmie kwestii dotyczącej sprzedaży nieruchomości oznaczonej...

II SAB/Kr 2/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-22

przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż nieruchomości, udziałów w nich, kończy się złożeniem swobodnych oświadczeń woli przed notariuszem i zawarciem umowy...
wykupienia bądź sprzedaży jej udziałów we wskazanych nieruchomościach, gdyż obowiązujące prawo nie przewiduje dla niego takiej kompetencji. Organ administracyjny, aby mógł wydać...

II SAB/Gl 59/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-10

się przedstawienia decyzji z art. 8 ustawy na udowodnienie swej własności, podczas gdy burmistrz odmawiał wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Stąd też Spółka ma prawo oczekiwać...
. w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości oddala skargę. Wnioskiem z 21 lipca 2016 r. 'A' w S. zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy S...

VIII SAB/Wa 76/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-15

przez Starostę Powiatu [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 1) zobowiązuje Starostę Powiatu [...] do załatwienia przewlekle prowadzonej sprawy...
z wniosku B. M., A. M., J. M., J. M. oraz Z. M. z dnia [...] kwietnia 2008 roku w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej numerem działki nr [...] położonej w J...

II SAB/Wr 40/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-20

i poglądów zawartych w operacie szacunkowym' poprzez m.in. zobowiązanie rzeczoznawcy majątkowego do przedłożenia aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości, wystąpienie...
. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oddala skargę. Wojewoda D., zawiadomieniem z dnia 8 listopada 2005 r., wszczął na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych...
1   Następne >   +2   +5   8