Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

IV SA/Wa 1961/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-12

jednocześnie organowi naruszenie prawa materialnego tj. przepisu art 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu...
. 16 ust. 1) ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych, wskazując, iż w świetle tego przepisu o przejęciu na własność Państwa...

IV SA/Wa 2931/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (M.P. Nr 19, poz.114), które to zarządzenie wydano z kolei na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży...
o sprzedaży lokalu nie dotyczyła już w żadnym stopniu sfery prawnej byłego właściciela nieruchomości czy jego spadkobiercy., Powyższy pogląd został jednak w ostatnim okresie...

IV SA/Wa 295/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-25

wskazano art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem...
. 1 (dawniej art. 9) ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy...

IV SA/Wa 1113/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

bowiem w tych decyzjach art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy...
. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej...

II SA/Op 138/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-07

wartości gruntów wydzielonych pod drogi, przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży nieruchomości na te cele., Od powyższej decyzji pełnomocnik stron złożył...
Opolskiego z dnia 30 stycznia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odszkodowania za przejęcie nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, oraz poprzedzającą decyzję Starosty...

I OSK 2649/16 - Wyrok NSA z 2017-02-07

. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych i uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej...
faktyczny nie powodował, że do spornych gruntów miał zastosowanie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi...

I SA/Wa 1619/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

stanowił art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r., o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem...
aby uznać że L. N. nie władał przedmiotową nieruchomością skoro z treści aktu notarialnego Rep. A Nr [...] dotyczącego sprzedaży przez L. N. m.in. działki nr [...] na rzecz...

I SA/Wa 1690/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-10

z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego...
Narodowej z dnia [...] sierpnia 1969 r. wydana została na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych...

I OSK 62/05 - Wyrok NSA z 2005-10-04

jako przeszkoda do stwierdzenia nieważności orzeczenia nr 15. Umowę dzierżawy i przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości w terminie 3 lat /do 5.09.2000 r., który to termin...
, iż podane przez skarżącego okoliczności nie stanowią nieodwracalnych skutków prawnych, zaś okoliczność, że nie doszło do sprzedaży nieruchomości nie ma znaczenia dla oceny...

I SA/Wa 290/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-11

ustawy, cenę wywoławczą ustala się według cen określonych w przepisach o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych., Natomiast wydane na podstawie ww. ustawy rozporządzenie...
., który nabył prawo własności ww. nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia [...] sierpnia 1981 r. Rep A [...]., Podsumowując...
1   Następne >   +2   +5   8