Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

SA/Gd 1818/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-24

640.297.000 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości., W ocenie podatnika sprzedana nieruchomość stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż była wyposażona...
. Od tego, czy sprzedaż nieruchomości wraz z zabudowaniami zostanie uznana za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy nie, zależeć będzie w istocie...

I SA/Gd 2002/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-05-21

, wyodrębniając z ogólnej ceny sprzedaży cenę nieruchomości i praw użytkowania wieczystego /1.218.458,68 zł/ oraz cenę pozostałych praw majątkowych /448.513,31 zł/., Za chybiony...
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa podlega opłacie skarbowej w wysokości będącej sumą opłat od sprzedaży rzeczy i praw majątkowych składających się na przedsiębiorstwo...

I SA/Gd 1097/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-06-26

odrębnego przedsiębiorstwa, np. zakładu, sklepu, czy punktu usługowego., W sporządzonym na okoliczność sprzedaży bunkra - magazynu operacie szacowania nieruchomości...
za listopad 1994 r. - oddala skargę. Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej 'B.-B.' dokonało w dniu 25 listopada 1994 r. sprzedaży na rzecz Spółki z o.o. 'M...

II SA/Łd 445/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-07

roku sprawy ze skargi A Spółki Akcyjnej w W. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia...
[...] nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia podziału nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza W. z dnia [...], znak [...]; 2) zasądza...

SA/Sz 2724/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-01-22

Zorganizowana część mienia przedsiębiorstwa to taki zespół składników materialnych i niematerialnych, który może stanowić odrębnie zakład., Oznacza to, że sama sprzedaż...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wyłącza stosowanie powołanej ustawy w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, zakładu /oddziału/ samodzielnie...

I SA/Wa 1280/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-30

gruntowej położonej przy ul. [...] w W. oznaczonej jako działka nr [...] o pow. [...] m2 oraz sprzedaży budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości...
wieczyste P. P. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. [...] w W. oznaczonej jako działka nr [...] o pow. [...] m2 oraz sprzedaży budynków, budowli i urządzeń...

I SA/Wr 55/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-06-04

nieodpłatnym nieruchomości o łącznej wartości 971.043,16 zł, w stosunku do których zastosowała zwolnienie z podatku, przyjmując, że ma do tego prawo na zasadzie art. 37 ust. 1...
pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalono, że kontrolowana Spółka powyższe nieruchomości otrzymała od Cukrowni 'S.' SA...

III SA 246/94 - Wyrok NSA z 1994-11-09

1. Sprzedaż zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego, dokonana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw...
, spółka z o.o. w E., na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) z dnia 7 lutego 1994 r. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości...

III ARN 72/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-20

/Dz.U. nr 53 poz. 253/ przysługuje przedsiębiorstwu państwowemu od cywilnoprawnych umów sprzedaży zorganizowanej części tych przedsiębiorstw, a nie innym osobom prawnym...
z dnia 24 czerwca 1993 r. (...) Zakłady Aparatury Chemicznej S.A. w O. sprzedały Przedsiębiorstwu Handlu Zagranicznego 'S' w K. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości...