Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SA/Gd 679/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2. zasądza od Wojewody na rzecz...
Nr [...] w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy [...] nieruchomości zabudowanej położonej w G. przy ul. S., stanowiącej własność Województwa...

II SA/Op 458/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-14

Gminy Łubniany ustaliła, że pierwsza rata podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy sprzedaży i nie może być niższa niż 50 % ustalonej ceny nieruchomości, przy sprzedaży...
na cele mieszkaniowe, a 20 % przy sprzedaży nieruchomości o innym przeznaczeniu. Zdaniem Wojewody Opolskiego, również i ten zapis jest niezgodny z art. 70 ust. 2 ustawy...

II SA/Ol 199/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-26

nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. nr PN.4131.487.2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej...
listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz. W treści zakwestionowanej przez organ nadzoru uchwały Rada...

II SA/Gd 664/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-02-06

. q tiret pierwsze) oraz baner sprzedaży nieruchomości (§ 11 ust. 3 pkt 1 lit. a). Inne formy banerów, zgodnie z ogólną dyspozycją § 5 uchwały nie mogą być sytuowane...
w obszarze strukturalnym 'C'., Zdaniem Skarżącej wskazanie w uchwale 'baneru' oraz 'baneru sprzedaży nieruchomości' jako jedynych dopuszczalnych form banerów w obszarze...

I OSK 881/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

E. B. na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia (...) marca 2008 r. nr (...) w przedmiocie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy P., stanowiącej własność Gminy...
. nr (...)w przedmiocie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy P., stanowiącej własność Gminy P.., W uzasadnieniu wskazał, iż pismem z dnia 24 grudnia 2008r. E. B...

II SA/Gd 252/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-08-12

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne oddala skargę. W dniu 29 sierpnia 2008r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr [...] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu...
. W uzasadnieniu wskazano, że przeznaczenie nieruchomości gminnej do sprzedaży należy do kompetencji wójta, radzie gminy przysługuje zaś uprawnienie do wyrażenia zgody...

II SA/Op 314/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-28

ustawy, a także sprzedaż za cenę obniżoną, oddanie nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, nieodpłatnego obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami...
majątkowego. Powyższa zasada ustalania ceny przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu została ustanowiona w art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy., - w § 15 uchwały Rada...

II SA/Łd 772/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-24

Gminy w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddala skargę. Rada Gminy W. uchwałą z dnia [...], Nr [...] - wydaną na podstawie art. 18...
na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości K., gmina W., oznaczonej numerami geodezyjnymi 280/2...

II SA/Gd 401/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-10

Rady Miasta Gdańsk z dnia 31 sierpnia 2006 r. nr LIV/1817/06 w przedmiocie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy 1...
Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.), dalej jako U.g.n., podjęła uchwałę nr [..] w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości...

IV SA/Po 1126/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-11

2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stwierdza nieważność uchwały Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2018 r...
. nr [...] w sprawie odmowy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Gminy T., położonej na terenie wsi P., w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka...
1   Następne >   +2   +5   +10   27