Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

I OSK 1956/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

prawa własności nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie 2. zasądza...
na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie nabycia nieodpłatnie z mocy prawa własności nieruchomości. Wyrok ów...

IV SA/Po 909/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-05

, każdy zainteresowany może wywieszać swoje ogłoszenia, reklamy (najczęściej są to oferty pracy, sprzedaży, itp.)'., Wskazane powyżej nieruchomości jak i tablice ogłoszeń...
i to w sposób uprzywilejowany (nie zostały ustalone powszechne zasady prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomościach wykorzystywanych przez radnego, a tablice ogłoszeniowe nie zostały...

III SA/Lu 148/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-01

tej nieruchomości, gdyby budowała lub nabywała budynki w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym...
. Spółdzielnia Mieszkaniowa [...] zgodnie z zaświadczeniem o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi...

I SA/Op 114/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

gospodarstwa domowego obejmuje dom mieszkalny o powierzchni 200 m² i nieruchomość rolną o powierzchni 6 ha., W załączeniu do wniosku pełnomocnik skarżącego przekazał...
strony wskazał dodatkowo, że posiadana przez skarżącego nieruchomość rolna nie przynosi żadnych dochodów, że poza dochodami pozyskiwanymi z prowadzenia działalności...

II SA/Bk 242/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-09-03

opłaty za reklamy, sprzedaż biletów, wynajęcie boiska, oznacza to, że prowadzi działalność gospodarcza z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Wojewoda powołał...
, sprzedaż biletów, wynajęcie boiska oznacza to, że prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy. Podkreślić należy z całą stanowczością, że kwestia...

III SA/Gl 446/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-07

domagała się zwolnienia z kosztów sądowych., W jego uzasadnieniu podała, że zajmowała się sprzedażą paliw. Działalność tą na skutek prowadzonego przez organy...
. oświadczono, że wobec Spółki nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne bądź upadłościowe. Spółka nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości podanej jako jej siedziba...

III SA/Lu 642/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-09

znajdujących się w budynku stanowiącym mienie komunalne. Wartość sprzedaży tych usług w roku 2003 wyniosła 80.095 zł., W opisanym stanie faktycznym został naruszony art. 24f...
. Dysponowanie owym substratem (rzeczą ruchomą lub nieruchomością, a także prawem na dobrach niematerialnych) może być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne (tak orzekł Trybunał...

III SA/Lu 641/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-09

znajdujących się w budynku stanowiącym mienie komunalne. Wartość sprzedaży tych usług w roku 2003 wyniosła 80.095 zł., W opisanym stanie faktycznym został naruszony art...
. Dysponowanie owym substratem (rzeczą ruchomą lub nieruchomością, a także prawem na dobrach niematerialnych) może być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne (tak orzekł Trybunał...