Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Ol 390/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

1.107.848,29 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając naruszenie art. 2 ust. 4, art...
się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej i zarobkowej działalności...

I SA/Ol 392/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

nie deklarując dochodów w kwocie 2.681.081,35 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając...
'. Skarżący nie zgodził się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej...

I SA/Ol 391/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

1.293.725,44 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając naruszenie art. 2 ust. 4, art...
się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej i zarobkowej działalności...

I SA/Lu 466/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-14

od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w 2004 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości; III...
11 928 zł od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w 2004 roku wraz z odsetkami liczonymi w wysokości połowy należnych odsetek pobieranych od zaległości...

I SA/Gl 851/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-26

uzyskanych w wyniku sprzedaży nieruchomości, gdzie strona była wyłącznie pełnomocnikiem sprzedającego. Wskazał, że sytuacja taka miała miejsce w przypadku następujących...
transakcji sprzedaży:, 1. Zbycie nieruchomości aktem notarialnym z dnia [...] rep. A nr [...] położonej w P. przy ul. [...] należącej do R.O., A.O. i D.O., 2. Zbycie...

I SA/Kr 330/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-24

od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w dniu 24 marca 2004r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu decyzji wskazano...
mieszkalnego za kwotę 92.000,00 zł. W dniu 5 kwietnia 2004r. strony złożyły oświadczenia o przeznaczeniu środków pieniężnych, pochodzących ze sprzedaży nieruchomości...

I SA/Ol 4/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-20

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r., mając na uwadze całokształt materiału dowodowego, ustalił, iż transakcje sprzedaży nieruchomości zabudowanych, położonych...
dokonywała w sposób częstotliwy zakupu i sprzedaży nieruchomości, a w tym m.in. dokonywała sprzedaży wybudowanych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obiektów...

I SA/Kr 1760/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-22

również działalność gospodarczą w zakresie nabycia i sprzedaży nieruchomości, która to działalność nie została zgłoszona do opodatkowania., W oparciu o zebrane w sprawie dowody...
po zakupie nieruchomości dokonywała ich podziału na mniejsze działki, które następnie sprzedawała na rzecz osób fizycznych. W latach 2007 i 2008 dokonano 60 transakcji sprzedaży...

I SA/Op 100/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-25

Izby Skarbowej w Opolu z dnia 18 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości I. uchyla zaskarżoną...
z dnia 28 października 2010 r. określającą K. R. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.950,00 zł z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości położonych w N. i G...

I SA/Kr 292/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-05

uzyskała przychody ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnych lub ich części oraz najmu lokali. Skarżąca dokonała dwóch transakcji sprzedaży oraz jedną transakcję zakupu...
nieruchomości. Organ pierwszej instancji ustalił, że od dnia 12 grudnia 1978r. skarżąca prowadziła działalność gospodarczą 'Biuro Pośrednictwa Kupno - Sprzedaż, Nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100