Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Ol 390/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

1.107.848,29 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając naruszenie art. 2 ust. 4, art...
się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej i zarobkowej działalności...

I SA/Ol 392/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

nie deklarując dochodów w kwocie 2.681.081,35 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając...
'. Skarżący nie zgodził się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej...

I SA/Ol 391/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

1.293.725,44 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości., W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając naruszenie art. 2 ust. 4, art...
się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej i zarobkowej działalności...

I SA/Lu 466/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-14

od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w 2004 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości; III...
11 928 zł od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w 2004 roku wraz z odsetkami liczonymi w wysokości połowy należnych odsetek pobieranych od zaległości...

I SA/Gl 851/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-26

uzyskanych w wyniku sprzedaży nieruchomości, gdzie strona była wyłącznie pełnomocnikiem sprzedającego. Wskazał, że sytuacja taka miała miejsce w przypadku następujących...
transakcji sprzedaży:, 1. Zbycie nieruchomości aktem notarialnym z dnia [...] rep. A nr [...] położonej w P. przy ul. [...] należącej do R.O., A.O. i D.O., 2. Zbycie...

I SA/Wr 393/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-15

transakcji sprzedaży nieruchomości, jak i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących transakcje sprzedaży nieruchomości opisane we wniosku...
paliw (Nieruchomość nr 1). Do ceny sprzedaży został doliczony podatek VAT według stawki 23%. Sprzedający oświadczyli, że z tytułu dokonania tej czynności są podatnikami...

I SA/Kr 330/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-24

od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w dniu 24 marca 2004r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu decyzji wskazano...
mieszkalnego za kwotę 92.000,00 zł. W dniu 5 kwietnia 2004r. strony złożyły oświadczenia o przeznaczeniu środków pieniężnych, pochodzących ze sprzedaży nieruchomości...

I SA/Ol 4/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-20

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r., mając na uwadze całokształt materiału dowodowego, ustalił, iż transakcje sprzedaży nieruchomości zabudowanych, położonych...
dokonywała w sposób częstotliwy zakupu i sprzedaży nieruchomości, a w tym m.in. dokonywała sprzedaży wybudowanych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obiektów...

I SA/Kr 1760/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-22

również działalność gospodarczą w zakresie nabycia i sprzedaży nieruchomości, która to działalność nie została zgłoszona do opodatkowania., W oparciu o zebrane w sprawie dowody...
po zakupie nieruchomości dokonywała ich podziału na mniejsze działki, które następnie sprzedawała na rzecz osób fizycznych. W latach 2007 i 2008 dokonano 60 transakcji sprzedaży...

I SA/Op 100/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-25

Izby Skarbowej w Opolu z dnia 18 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości I. uchyla zaskarżoną...
z dnia 28 października 2010 r. określającą K. R. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.950,00 zł z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości położonych w N. i G...
1   Następne >   +2   +5   +10   100