Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

II FSK 1277/14 - Wyrok NSA z 2016-06-23

listopada 2006 r. za kwotę 573.344 zł (na skarżącego przypada kwota 286.672 zł). Organ ustalił, że podatnik uzyskał w 2006 r. przychód ze sprzedaży trzech nieruchomości...
czynności kupna i sprzedaży nieruchomości, wyczerpywały przesłanki dyspozycji przepisów art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j....

I SA/Ol 504/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-20

Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowi między innymi: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi...
września 2011r. - za pośrednictwem strony internetowej Spółka oferuje do sprzedaży nieruchomości, które w przypadku zainteresowania inwestorów gotowa jest 'dozbrajać' tzn...

II FSK 2555/13 - Wyrok NSA z 2015-12-08

zawarte w art. 1 i art. 2 u.p.r. organ I instancji uznał, że Spółka nie prowadziła działalności rolniczej na nieruchomości położonej w S., a sprzedaż działek powstałych...
w wyniku podziału nieruchomości, nastąpiła w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. W efekcie, dochód ze sprzedaży działek nie podlegał zwolnieniu, o którym mowa w art...

I SA/Po 442/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-06-13

rozumianej 'sprzedaży' ( w znaczeniu odpłatne nabycie nieruchomości), w tym poprzez sprzedaż w drodze licytacji publicznej, bowiem cel sprzedaży nieruchomości zostaje...
postępowania cywilnego , w szczególności przepisy o egzekucji z nieruchomości wyraźnie wskazują, że egzekucja w takich sytuacjach następuje w drodze sprzedaży...

I SA/Wr 1932/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-04

2008 r., sygn. akt II FSK 1606/07., Zdaniem organu odwoławczego, nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym nie jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży, a zatem...
własności nieruchomości w drodze przeprowadzonej licytacji publicznej nie różni się w skutkach od tradycyjnej umowy sprzedaży. Odmienna jest jedynie forma i sposób dokonania...

I SA/Wr 1821/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-14

do księgi wieczystej. W ocenie odwołujących się przysądzenie własności nieruchomości zastępuje de facto umowę sprzedaży i następuje po wpłaceniu ceny nabycia, a ponadto...
przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży. Istotny jest sposób nabycia tej nieruchomości w drodze umowy sprzedaży., Jak wynika...

I SA/Wr 196/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-28

własności nieruchomości następuje m.in. przez zawarcie umowy sprzedaży, dla której kodeks cywilny (art. 158) przewiduje formę aktu notarialnego. Takiej formy nie ma nabycie...
wszystkie przymioty sprzedaży z przedstawionej przez burmistrza definicji. Zgodnie z art. 952 k.p.c. zajęta nieruchomość ulega sprzedaży przez licytację. Podobnie...

I SA/Wr 1593/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-29

postanowieniem tego Sądu z dnia [...] sygn. akt [...] Sądu Rejonowego w Z. Ś. o przysądzeniu własności nieruchomości, a nie w drodze umowy sprzedaży - jak wymaga tego art. 12 ust. 1...
nieruchomości jest także formą sprzedaży. Nastąpiło bowiem przeniesienie własności i wydanie rzeczy oraz jej odebranie i zapłacenie ceny. Celem umowy sprzedaży...

I SA/Bk 189/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-23

odpłatne nabycie nieruchomości), w tym również w drodze sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym...
nieruchomości'. Wskazano, że umowy sprzedaży nie można utożsamiać z nabyciem uregulowanym w art. 999 §1 k.p.c. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność...

II FSK 1606/07 - Wyrok NSA z 2008-07-29

nieruchomości, w tym również sprzedaż w drodze licytacji publicznej. W myśl postanowień art. 952 k.p.c. zajęta nieruchomość ulega sprzedaży przez licytację publiczną...
k.p.c. Zarówno zaś przy sprzedaży umownej, jak i sprzedaży w drodze licytacji publicznej doszło do odpłatnego nabycia nieruchomości., W skardze kasacyjnej od opisanego wyroku...
1   Następne >   +2   +5   +10   20