Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

III FSK 798/21 - Wyrok NSA z 2022-08-25

z planowaną czynnością sprzedaży całej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym z częścią warsztatową i garażem, której stroną nie będzie L.M., zgodnie...
sprzedaży całej nieruchomości;, b. błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że adresatem art. 19 ust. 6 u.p.s.d jest wyłącznie podatnik podatku od spadków i darowizn...

I SA/Kr 647/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-15

się do nieodpłatnego przekazania Wnioskodawcy kwoty w wysokości 1 150 000,00 zł, pod warunkiem zawieszającym tzn. sprzedaży wyżej wymienionej Nieruchomości., W zawartym akcie...
na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy MARR, ze środków pochodzących ze sprzedaży opisanych wyżej Nieruchomości, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczek...

I SA/Kr 1203/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-16

strona wskazała: hipotekę umowną wpisaną w Dziale IV Księgi wieczystej nr [...] [...] - [...] zł; zaliczkę na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład spadku...
, wynikającą z § 7 umowy przedwstępnej z dnia 10 czerwca 2009r. Rep. A nr [...] - [...] zł; zaliczkę na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład spadku...

VIII SA/Wa 1018/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-10

od darowizny. Następnie, pismem z [...] stycznia 2010 r. skarżąca zawiadomiła organ I instancji o sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i zakupie udziału (1/2 części...
) w nieruchomości położonej w R.. Sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny skarżąca dokonała [...] czerwca 2009 r., gdyż istotnej zmianie uległa jej sytuacja osobista z uwagi...

SA/Po 1246/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-01-25

z brzmieniem art. 28 ust. 2 cytowanej ustawy podatek od dochodu uzyskanego w drodze sprzedaży nieruchomości bądź jej części ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10...
oświadczenie, iż przeznaczy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na remont i modernizację budynku, w którym mieszka. Uczyniła to wprawdzie po upływie 14-dniowego terminu...

I SA/Gd 926/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-16

przez rodziców i wskazał, że zawierając ww. umowę sprzedaży nieruchomości T.F. działał jako pełnomocnik rodziców w imieniu i na ich rzecz. W § 3 umowy wskazano, że z ceny...
, w sytuacji gdy obowiązek podatkowy w przypadku skarżącego powstał z chwilą zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, przy jednoczesnym zastosowaniu...

I SA/Gd 927/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-16

i wskazał, że zawierając ww. umowę sprzedaży nieruchomości T.F. działał jako pełnomocnik rodziców w imieniu i na ich rzecz. W § 3 umowy wskazano, że z ceny wynoszącej...
gdy obowiązek podatkowy w przypadku skarżącego powstał z chwilą zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, przy jednoczesnym zastosowaniu zwolnienia...

I SA/Sz 108/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-14

dotyczące zbycia i nabycia nieruchomości:, - Rep. A nr [...] sporządzony w dniu 25 czerwca 2008 r. dotyczący sprzedaży przez Podatniczkę (będącą jedyną właścicielką...
,, że 6-miesięczny termin na nabycie nowej nieruchomości dotyczy każdej transakcji kupna-sprzedaży, podczas gdy przepis ten wprost mówi o zbyciu budynku lub lokalu nabytego w drodze...

I SA/Sz 26/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-17

na lokalnym rynku transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości o podobnej charakterystyce, biegły - rzeczoznawca majątkowy zastosował podejście porównawcze, metodę porównywania parami...
- sprzedaży nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej - z dzielnicy P. w S. nie budził zastrzeżeń. Biegły wskazał, że ceny podobnych lokali mieszkalnych na rynku...

I SA/Gd 288/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-09

nieruchomości oraz odbioru pieniędzy przypadających mocodawcom z jakiegokolwiek tytułu., Okolicznością bezsporną jest, że wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości rodziców...
I instancji, że wpłaty dokonane w łącznej wysokości 685.000 zł przez A.S., będące realizacją zapłaty za nabytą nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży z 12 stycznia 2012 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   48