Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Lu 777/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-06

w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym w momencie sprzedaży nieruchomości...
w momencie sprzedaży nieruchomości., Z uwagi na braki wniosku, organ podatkowy dwukrotnie wzywał spółkę do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia...

III SA/Wa 2034/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-28

1.500.000,00 zł (umowa zlecenia z dnia 03.11.2013 r., faktura VAT z dnia 27.12.2012 r. nr [...]) stanowiącej prowizję za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości położonej...
przychody o kwotę 1.700.000,00 zł stanowiącą przychód oszacowany w związku ze sprzedażą podmiotowi powiązanemu nieruchomości położonej w G.;, 2. zawyżyła koszty uzyskania...

III SA/Wa 225/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

/wybudowania Nieruchomości 1 ('Dług 1'). Nieruchomość 1 jest z tego tytułu obciążona hipoteką., 4. Jednocześnie wraz z zawarciem umowy sprzedaży Nieruchomości 1, Nabywca...
przejął, na podstawie umowy zawartej ze Spółką komandytową, Dług 1., 5. Spółka komandytowa oraz Nabywca zawarli pomiędzy sobą umowę sprzedaży Nieruchomości 1...

III SA/Wa 2083/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-26

świadczonych przez E. B.V. z siedzibą w Holandii., Organ pierwszej instancji, uzasadniając swoje stanowisko w kwestii zaniżenia przez Spółkę przychodów ze sprzedaży nieruchomości M...
powiązanego. W istocie sprzedawcą była R. Sp. z o.o., która dokonała transakcji sprzedaży nieruchomości na rzecz A. (M.) Sp. z o.o. za kwotę 98.933.000 USD. Taka kwota...

I SA/Wr 1014/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-01-19

we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala...
[...] nr [...] i określająca zryczałtowany podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości położonej w B., ul. G. [...], zaległość w tym podatku i odsetki za zwłokę., Urząd...

I SA/Wr 1163/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-24

) sprzedała nieruchomość na rzecz spółki B Sp. z o.o. (zwanej dalej spółką X), w której posiada 50% udziałów. Cena sprzedaży nieruchomości została ustalona przez Strony na łączną...
zabezpieczenia, wynikającej z umowy sprzedaży wierzytelności Spółki, Spółka X ustanowiła na nieruchomości hipotekę umowną do kwoty 2.200.000,00 zł ., Spółka wskazała...

I SA/Gl 1040/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-05

jak w zeznaniu CIT-8 złożonym w dniu 31 marca 2020 r.), dochody ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego w kwocie [...] zł, z związku z którymi doszło...
Skarbowej. Jak stwierdzono, z interpretacji tej wynika, że dochód osiągnięty przez Spółdzielnię ze sprzedaży nieruchomości klasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków...

VIII SA/Wa 116/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-26

Naczelnik US przyjął, że Spółka zaniżyła przychody o kwotę [...] zł ze sprzedaży nieruchomości (dostawa zwolniona od VAT), dokonanej w czerwcu 2011 r. przez komornika sądowego...
nie zaliczyła także niezamortyzowanej części nieruchomości ([...] zł)., Naczelnik US uznał, że przychód ze sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej...

I SA/Wr 381/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-08-08

nr [...] o powierzchni [...] wraz z własnością budynku - łącznika stanowiącego odrębną nieruchomość. Przyszła cena sprzedaży ustalona została na kwotę [...]. Również w dniu...
organu I instancji Spółka wykazała przychód za sprzedaży nieruchomości niezgodnie z przepisami ustawy podatkowej. Zbycie prawa własności nieruchomości następuje z datą...

I SA/Wr 21/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-05-10

nieruchomość. Przyszła cena sprzedaży ustalona została na kwotę [...]. . Również w dniu [...] sporządzono protokół z odbioru częściowego, zgodnie z którym Spółka...
środków trwałych i uznane za przychody podatkowe roku 2004. Umowa sprzedaży wymienionych w umowie przedwstępnej praw i nieruchomości została sporządzona w formie aktu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100