Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 455/09 - Wyrok NSA z 2010-03-03

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od sprzedaży udziału w wysokości 1/2 części we własności...
opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od sprzedaży udziału w wysokości 1/2 części...

II SA/Po 448/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-23

sprzedaży nieruchomości, jeżeli nakłady te miały wpływ na wzrost wartości nieruchomości, utracił moc obowiązującą z dniem 22 września 2004 r. Wynika to z przepisu art...
., w związku ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości, która miała miejsce w dniu 29 kwietnia 2004 r., A.S. wniósł skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Po 412/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-19

sprzedaży nieruchomości, zawartej z pokrzywdzeniem dla wierzycieli sprzedawcy, za bezskuteczną względem niego., Wnioskodawca wywodził, że powinien być stroną postępowania...
, wybudowanie mieszkań i ich sprzedaż mogą stanąć na przeszkodzie do stwierdzenia nieważności umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości., Prezydent Miasta postanowieniem z dnia...

II SA/Wr 233/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-11

nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3, oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustala się na dzień jej sprzedaży...
odstępie czas. przed datą sprzedaży nieruchomości stanowi ustalenie ceny 'na dzień sprzedaż nieruchomości,, 2) naruszenie § 4 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21...

II SA/Wr 274/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-10

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi W.D. zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Ś. Nr [...] z dnia [...] r. oraz sprzedażą tej nieruchomości., W uzasadnieniu...
i zagospodarowaniu przestrzennym;, 9. właściciel nieruchomości po wejściu w życie planu miejscowego dokonał podziału działki nr [...] oraz dokonał sprzedaży działek. Wycena...

IV SA/Wa 2862/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

adiacenckiej mamy do czynienia z identycznym mechanizmem wyceny. Do porównania winny być przyjęte transakcje dotyczące sprzedaży nieruchomości podobnych...
bez infrastruktury technicznej i transakcje sprzedaży nieruchomości podobnych zaopatrzonych w media - przy czym każdorazowo do porównania należy przyjąć transakcje dokonywane w tym samym...

II OSK 119/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się na dzień jej sprzedaży (art. 37 ust. 1 zd. 1 ustawy). Wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością...
nieruchomości był W. M. T. (odpis zupełny z prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu księgi wieczystej nr [...] oraz umowa sprzedaży z dnia...

II SA/Wr 522/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

oraz co do przyjętych atrybutów dotyczących wycenianej nieruchomości. W rozpatrywanej sprawie wartość nieruchomości z dnia sprzedaży, czyli okresu obecnie obowiązującego miejscowego...
., Kolegium oceniło, że został spełniony warunek wynikający z art. 37 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości...

II SA/Lu 802/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-22

nieruchomości. W świetle art. 37 ust. 1 u.p.z.p., wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się na dzień jej sprzedaży. Wzrost wartości nieruchomości...
ujmując: wzrost wartości nieruchomości na skutek zmiany planu został już uwzględniony w cenie sprzedaży, skarżąca byłaby w ten sposób obciążani podwójnie kosztami wzrostu...

II SA/Kr 1604/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-04

nieruchomości. Wójt wskazał, że opłata została naliczona w związku z sprzedażą w dniu 20 grudnia 2012 r. działki nr [...], obręb [...], Gmina Podegrodzie o powierzchni...
się cen w obrocie nieruchomościami gruntowymi z dnia sprzedaży nieruchomości, przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji i dostępności komunikacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100