Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

II SA/Gd 452/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-09-13

sprzedaży nieruchomości gminnych oraz ich wynajmu należą do sfery prawa cywilnego. Zarazem, z przepisów u.g.n. nie wynikają żadne dodatkowe kryteria, poza statusem...
, że w sprawach dotyczących sprzedaży, czy wynajmu nieruchomości gminnych na podstawie u.g.n., organ gminy występuje jako reprezentant właściciela nieruchomości...

III SA/Po 307/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-25

podkreśliło w rezultacie, że organ wydający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych nie bada sposobu zagospodarowania nieruchomości, okoliczności, czy podmiot prowadzący...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 07 marca 2022r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zezwoleń na sprzedaż...

I SA/Lu 1254/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

tym podatkiem /vide uzasadnienie decyzji organu I instancji/ - to jest:, - świadczenie usług najmu lokalu użytkowego, dzierżawy nieruchomości własnych,, - sprzedaż kosztów usług...
lokalu użytkowego, dzierżawy nieruchomości i wynajmu samochodu. /podkreślenie redakcji/, Uznając tzw. 'sprzedaż kosztów usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej...

II SA/Kr 883/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-05

. zawarł umowę ze Spółką [....] sp. z o.o. [....] w sprawie sprzedaży praw z decyzji ustalającej warunki zabudowy. Dnia 28 czerwca 2013 r. Prezydent Miasta K. przeniósł...
z tym w razie uchylenia decyzji ustalającej warunki zabudowy może Spółka [....] sp. z o.o. [....] . domagać się od sprzedającego np. obniżenia kwoty sprzedaży. W takim zakresie...

K 27/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-20

terytorialnym mówi się o nieruchomościach służących do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb publicznych, natomiast w art. 5 ust. 2 ustawy - Przepisy...
z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach może rozporządzać swoim prawem /E. Drozd, Z. Truszkiewicz: Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości...

SA/Gd 2363/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-06-30

. 31/, ustaliła wysokość opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych i prawnych dokonujących sprzedaży na targowiskach i sposób jej poboru., Poszczególne paragrafy...
na targowisku., Zwolnienie od opłaty targowej przewidziano dla osób fizycznych i prawnych, które są podatnikami podatku od nieruchomości na targowiskach. Wysokość opłaty...

II SA 524/90 - Wyrok NSA z 1990-10-22

, reprezentujące potrzeby oraz interesy zawodowe i społeczne rolników indywidualnych, uczestniczą w ustalaniu cen skupu i sprzedaży produktów rolnych między innymi poprzez...
innymi przez uczestnictwo w ustalaniu cen skupu i sprzedaży produktów rolnych. , Zgodnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy organizacje rolników realizują te uprawnienia poprzez...