Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Kr 1311/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

A.S. rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2003r. kwocie 10.250,00 zł wraz z odsetkami...
14.11.2008 r. w wyniku postępowania podatkowego wszczętego przez organ podatkowy I instancji., Przychód ze sprzedaży nieruchomości jest przychodem jednorazowym i dodatkowym...

I SA/Sz 272/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-11

do gminy, ulicy czy chodniku, ale terenie prywatnej nieruchomości, od której jej właściciel uiszcza podatek od nieruchomości. Skarżąca nie prowadzi również sprzedaży...
zobowiązania podatkowego - opłaty targowej na kwotę [...] za dokonywanie sprzedaży odzieży i okularów w sklepie i tzw. wystawce zorganizowanej przed sklepem znajdującym się przy ul...

I SA/Sz 371/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-21

, ale terenie prywatnej nieruchomości, od której jej właściciel uiszcza podatek od nieruchomości. Skarżąca nie prowadzi również sprzedaży przed lokalem sklepowym. Organ...
wysokość zobowiązania podatkowego - opłaty targowej na kwotę [...]zł za dokonywanie sprzedaży odzieży przed budynkiem sklepu (wystawka - pod wiatą, na chodniku) znajdującym...

II FSK 1116/09 - Wyrok NSA z 2010-11-04

, że pełnomocnik jest właścicielem nieruchomości, w której Skarżąca dokonuje sprzedaży. Nieruchomość ta opodatkowana jest podatkiem od nieruchomości w całości wraz z budynkami...
nie można pobrać opłaty targowej. Możliwość taka jest istnieje w przypadku, gdy podmiot dokonujący sprzedaży nie jest tożsamy z podatnikiem podatku od nieruchomości., 3...

I SA/Sz 72/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-19

) do budynku ma ofertę sprzedaży towaru sprzedawanego w budynku również poza wynajmowanym budynkiem ale na terenie prywatnej nieruchomości;, 2) naruszenie prawa procesowego...
sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Przepis ten nie ma zastosowania...

I SA/Sz 728/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-24

podatnikiem podatku od nieruchomości na targowisku, korzysta z pozostałej części targowiska bezpośrednio w celu dokonywania czynności sprzedaży, czy też wykorzystuje...
nieruchomości;, - uznaniu, że obowiązek zapłaty opłaty targowej istnieje również w sytuacji, gdy osoba posiadająca tytuł prawny (umowę najmu) do budynku ma ofertę sprzedaży...

I SA/Sz 268/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-14

i prowadzą działalność sprzedaży towarów na targowisku poza miejscem, od którego płacą podatek od nieruchomości; opłata targowa dotyczy tylko powierzchni nieobjętej...
. K. (dalej zwani: 'podatnikami', 'stronami', 'skarżącymi') działający jako spółka cywilna w budynku przy ul. [...] w M. dokonywali sprzedaży odzieży. Zorganizowali...

I SA/Gl 883/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-21

podatku od nieruchomości i prowadzą działalność sprzedaży towarów na targowisku poza miejscem, od którego płacą podatek od nieruchomości; opłata targowa dotyczy...
[...] nr [...] określającą B.W. opłatę targową za sprzedaż dokonywaną w dniu 4 maja 2014 r., Przedmiotowa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniu 4 maja 2014 r...

I SA/Sz 484/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-08

. 15 ust. 2 u.p.o.l., zaś prowadzący sprzedaż w namiocie posadowionym na cudzej nieruchomości nie mógł korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 16 u.p.o.l., Organ...
ze zwolnienia podatkowego z art. 16 u.p.o.l., ponieważ osoba dokonująca sprzedaży w przedmiotowym obiekcie nie była podatnikiem podatku od nieruchomości związanym z tym obiektem...

I SA/Sz 270/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-07

podatku od nieruchomości na targowisku, korzysta z pozostałej części targowiska bezpośrednio w celu dokonywania czynności sprzedaży, czy też wykorzystuje ją na cele...
, że podatnicy nie są podatnikami podatku od nieruchomości terenu w otoczeniu budynku, gdzie również prowadzili sprzedaż., Dla zastosowanej stawki podatku opłat lokalnych za 2016 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   15