Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

SA/Sz 2785/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-28

Ustanowienie hipoteki zabezpieczającej roszczenie Skarbu Państwa lub gminy z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości dokonanej na podstawie przepisów o gospodarce gruntami...
i wywłaszczaniu nieruchomości Dz.U. nr 72 poz. 311 ze zm./ stanowi czynność cywilnoprawną w sprawie takiej sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. 'j...

SA/Sz 870/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-06-02

, z którym ustawa o opłacie skarbowej wiąże powstanie tego zobowiązania, a więc z chwilą zawarcia przed notariuszem umowy sprzedaży nieruchomości, zaś decyzja organu podatkowego...
rynkowej nieruchomości, będącej przedmiotem umowy sprzedaży, stanowi zaległość podatkową w rozumieniu art. 51 Ordynacji podatkowej od dnia dokonania czynności...

I SA/Gd 986/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-11-26

.' /kupującą/ umowy sprzedaży nieruchomości położonej w T., na której Spółdzielnia realizowała budynek wielorodzinny zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego...
cywilnoprawne, których przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, a także sprzedaż lub zamiana nieruchomości albo prawa wieczystego...

I SA/Wr 3426/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-26

. F. na decyzje Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] i Nr [...] w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej od umowy sprzedaży udziału w nieruchomości I. uchyla zaskarżone...
odpowiednio decyzjo Urzędu Skarbowego W. - F. z dnia [...]r Nr [...] w sprawie wymiaru opłaty skarbowej od umowy sprzedaży udziału - części nieruchomości położonej...

FSK 2247/04 - Wyrok NSA z 2005-09-29

skarbowej z tytułu sprzedaży nieruchomości - oddala skargę kasacyjną; (...). Wyrokiem z dnia 28 maja 2004 r. I SA/Ka 926/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
, przy czym strony określiły cenę ich sprzedaży na kwotę 29.9000 zł, a w tym nieruchomości o pow. 2.485 m2 na kwotę 4.900 zł. Sporządzający umowę asesor notarialny pouczył...

FSK 2116/04 - Wyrok NSA z 2005-09-01

ustawy o opłacie skarbowej - był zobowiązany pobrać przy umowie sprzedaży nieruchomości należną opłatę skarbową, której podstawą była wartość rynkowa rzeczy, stosownie...
się do odpowiedzi na pytanie czy w przypadku umowy sprzedaży można było obciążać opłatą skarbową strony tej umowy, które ustaliły brak odpłatności za część składową nieruchomości...

III SA 1578/95 - Wyrok NSA z 1997-02-04

-sprzedaży nieruchomości. Aktem notarialnym sporządzonym 8.7.1994 r. L.W. sprzedał A.M. nieruchomość położoną w R. o pow. 6,7689 ha, za kwotę 300.000.000 zł. Tym samym aktem...
opłaty skarbowej od umowy sprzedaży nieruchomości A.M. za kwotę 300.000.000 st. zł - złożył odwołanie notariusz, jako płatnik opłaty skarbowej. Zarzucił on tej decyzji...

II SA/Kr 971/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-23

podał, że w dniu 13 września 2016 roku E. M., umową zawartą w formie aktu notarialnego nr [...] dokonała sprzedaży udziału wynoszącego 1/15 części w nieruchomościach...
miejscowego wynosi 30%. Zauważył przy tym, że sprzedaż udziałów we własności przedmiotowych nieruchomości nastąpiła 13 września 2016 roku, a zatem po dacie wejścia w życie...

SA/Bk 543/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-03-06

. 3/4 części tej nieruchomości do majątku dorobkowego z żoną Małgorzatą., Cenę sprzedaży całej nieruchomości strony ustaliły na kwotę 10.000 zł, w tym cenę udziału 3/4...
i umorzenie postępowania w sprawie., Zdaniem odwołujących się, pomimo formy aktu notarialnego, do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność udziału w nieruchomości...

I SA/Rz 605/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-06-27

jest stanowisko, że OIL spełnia przesłanki do zwolnienia jej od opłaty skarbowej w kwocie 24.981,10 zł., pobranej od umowy sprzedaży nieruchomości, a zatem ta opłata skarbowa...
. W tym stanie rzeczy wniosek OIL o zwrot opłaty skarbowej od umowy sprzedaży nieruchomości jest uzasadniony, w oparciu o art. 79 § 1 cyt. Ordynacji podatkowej, zgodnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   12