Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

II SA/Wr 57/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-04

nieruchomościami - dalej: 'u.g.n.', poprzez jego niezastosowanie i zarządzenie sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka [...], w trybie bezprzetargowym, podczas...
gdy nie zachodzą przesłanki zbycia wskazanej nieruchomości w tym trybie, a wskazany przepis nakazuje w przypadku sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu...

I OZ 885/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02

ze skargi T. S. na zarządzenie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] stycznia 2007 r., nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej...
położonej przy ul. [...] w B. wraz ze sprzedażą posadowionych na nieruchomości obiektów postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 6 listopada 2007 r. Sygn. akt II...

I SA/Kr 477/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości p o s t a n a w i a zażalenie odrzucić. W dniu [...] lutego 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości., Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił przedmiotową skargę...

I SA/Go 491/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-21

odmowy umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w zryczałtowanym podatku dochodowym ze sprzedaży nieruchomości postanawia odrzucić zażalenie...
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w zryczałtowanym podatku dochodowym ze sprzedaży nieruchomości., Zarządzeniem z dnia 21 maja 2010r. Przewodniczący Wydziału...

II SAB/Wr 56/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-21

. na bezczynność Wójta Gminy B. w przedmiocie zwrotu kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości postanawia odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 11 lipca 2017 r...
kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Postanowienie z dnia 11 lipca 2017 r. zostało doręczone skarżącemu w dniu 20 lipca 2017 r., W dniu 24 lipca 2017 r. skarżący...

I SA/Po 922/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-25

[...], Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości za 2005r. postanawia: odrzucić zażalenie. /-/ M.Jaśniewicz...

II SAB/Wr 56/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-11

. w przedmiocie zwrotu kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości postanawia: odrzucić zażalenie. W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu...

I OZ 1053/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

Zażalenie K.B. na zarządzenie z dnia 12 października 2015 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku J.B. o wyłączenie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi U.T., M.T., A.K., L.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [..] marca 2013 r., znak: [..] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa postanawia: oddalić zażalenia.

I OZ 1054/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

Zażalenie M.B. na zarządzenie z dnia 12 października 2015 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku J.B. o wyłączenie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi U.T., M.T., A.K., L.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [..] marca 2013 r., znak: [..] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa postanawia: oddalić zażalenia.

II SAB/Wr 56/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-20

. na bezczynność Wójta Gminy B. w przedmiocie zwrotu kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości postanawia: odrzucić zażalenie. J. R. pismem z dnia 11 marca 2017 r. zaskarżył...
1   Następne >   2