Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II SA/Ke 575/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-27

sprzedaży nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną sporządzoną osobiście przez M.C. II SA/Ke 575/10, UZASADNIENIE...
, Postanowieniem z dnia 21 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę M.C. na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] w przedmiocie sprzedaży...

III SA/Wr 144/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-24

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.D., J.B., E. D., W.B., L. C. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu...
, E. D., W. B., L. C. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości, w drodze przetargu., Wniosek o sporządzenie i doręczenie...

II SA/Sz 1230/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-08

Jej skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 maja 2009 r. Nr XXXVII/335/09 w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej p o s t a n...
sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej., Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu [...] r. (zwrotne poświadczenie odbioru...

VIII SA/Wa 549/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi M. T. na uchwałę Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż...
nieruchomości w drodze przetargu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Postanowieniem z 7 września 2017 r., sygn. akt VIII SA/Wa 549/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I OSK 1715/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

umownej za niewykonanie przez inwestora warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości znajdującej się w zasobie gminy - nie jest czynnością z zakresu administracji publicznej...
sprzedaży nieruchomości położonej w Ciechocinku, zawartej między Gminą a osobą, która wygrała przetarg na tę nieruchomość. Sprzedaż taka potwierdzona została aktem...

II SA/Wr 91/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-23

w sprawie ze skargi T.S. na zarządzenie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej...
Nr [...] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. [...] nr [...] w B. - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W podstawie...

FSK 2106/04 - Postanowienie NSA z 2005-08-11

. (...) w przedmiocie umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną. 3 listopada 2003 r...
umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej jej autor, wykorzystujący zawód radcy prawnego...

I SA/Kr 1184/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-15

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości...
czerwca 2009 r., nr [...]w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości., Zgodnie z brzmieniem art. 175 § 1 i § 3 ustawy...

II SA/Sz 726/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-22

na uchwałę Rady Gminy Mielno z dnia 30 października 2014 r. nr LX/619/14 w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej postanawia: I. odrzucić skargę...
odrzucił skargę E. Spółki na uchwałę Rady Gminy Mielno nr LX/619/14 z dnia 30 października 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej., E...

VIII SA/Wa 922/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-23

zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w 2014 roku postanowił: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić...
od osób fizycznych od dochodu ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w 2014 roku., Uzasadnienie ww. orzeczenia zostało doręczone profesjonalnemu pełnomocnikowi skarżącego (radcy...
1   Następne >   3