Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Bk 400/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-10

932,42 zł. Tym bardziej, że sprzedaż nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego będzie generować dodatkowe koszty egzekucyjne., Na powyższą decyzję, skarżący...
tejże działki komornik sądowy podjął próbę jej sprzedaży, ale okazała się ona nieskuteczna. Organ zaznaczył, że wszystkie ww. nieruchomości są obciążone hipotekami...

I SA/Gl 1652/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-07

egzekucji z majątku Spółki. Otóż, w jego opinii, istnieje możliwość uzyskania zaspokojenia wierzytelności organu I instancji ze sprzedaży nieruchomości, której dotyczy...
§ 1 pkt 2 o.p. Mianowicie wskazywał na możliwość zaspokojenia wierzytelności ze sprzedaży nieruchomości, której dotyczy dochodzone zobowiązanie podatkowe. Podniósł...

I SA/Gl 1651/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-07

możliwość uzyskania zaspokojenia wierzytelności organu I instancji ze sprzedaży nieruchomości, której dotyczy zaległość podatkowa, gdyż stanowi ona własność dłużnika...
powołał się także na okoliczność egzoneracyjną z art. 116 § 1 pkt 2 o.p. Mianowicie wskazywał na możliwość zaspokojenia wierzytelności ze sprzedaży nieruchomości...

I SA/Ol 759/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-27

ww. nieruchomości), a majątek Spółki został zlicytowany za kwotę 1.885.500 zł. Wyjaśnił przy tym, że zgodnie z prawomocnym podziałem planu sumy uzyskanej ze sprzedaży...
wykazała wartość rynkową tej nieruchomości na kwotę 2.514.000 zł. Zauważono, że dopiero sprzedaż przedsiębiorstwa (poza nieruchomością Spółka nie posiadała żadnego innego...

I SA/Gl 1/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-11

w rozumieniu art. 55 1 obejmującą również ww. nieruchomość za kwotę [...] zł - zakupioną w 2014r., Fakt sprzedaży m.in. tej nieruchomości spowodował na koniec 2016 r. w stosunku...
., Dokonując oceny sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej ww. nieruchomość, od strony ekonomicznej, zauważono, że dokonano jej po ok. 2,5...

III FSK 67/22 - Wyrok NSA z 2022-07-05

Administracyjny zaznaczył, że spółka jest jedynie współwłaścicielem, niewydzielonej części nieruchomości w udziale 1/3, a zatem kwota z ewentualnej sprzedaży komorniczej...
prezesem spółki S., a zatem może w imieniu spółki podjąć kroki zmierzające do sprzedaży całości lub części nieruchomości będących jej własnością, celem pozyskania środków...

I SA/Po 643/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-21

. Posiadana nieruchomość nie rokuje szans na zaspokojenie zaległości, bowiem egzekucja z niej prowadzona była bezskuteczna - mimo podjętych prób sprzedaży nieruchomość...
jest właścicielem nieruchomości, na której Naczelnik [...] października 2014 r. ustanowił hipotekę. Jednak, mając na uwadze, że przed wpisem Naczelnika istnieją już wpisy...

I SA/Go 373/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-28

z [...] października 2020 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym D.C. sporządził plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości stanowiących niezabudowane działki...
licytacji nieruchomości zostały sprzedane. Ze sporządzonych planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży ww. nieruchomości gruntowych zostały jedynie zaspokojone koszty...

I SA/Rz 275/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-28

egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości należącej do Spółki, w planie podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży organowi podatkowemu nie przyznano żadnych kwot na poczet egzekwowanych...
zabezpieczenia należności podatkowych hipoteką przymusową na nieruchomości Spółki. W toku prowadzonych czynności egzekucyjnych udało się zaspokoić jedynie należność...

III FSK 4880/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

kwot wynika zatem, że skoro przedmiotową nieruchomość wyceniono do sprzedaży w drodze licytacji na ok. 2.829.000,00 zł netto, zaś jak podano wyżej, obciążona jest względem...
i koszty postępowania egzekucyjnego 452,30 zł), zaś różnica pomiędzy wycenioną do sprzedaży w drodze licytacji nieruchomości, a zabezpieczeniem hipotecznym Wierzyciela...
1   Następne >   +2   5