Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Bk 489/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-12-21

tej działki komornik sądowy podjął próbę jej sprzedaży, ale okazała się ona nieskuteczna. Organ zaznaczył, że wszystkie ww. nieruchomości są obciążone hipotekami przymusowymi...
nie doprowadzi do zaspokojenia wierzyciela w znacznej części. Zaznaczył przy tym, że ewentualna sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji spowoduje powstanie dodatkowych kosztów...

I SA/Bk 400/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-10

932,42 zł. Tym bardziej, że sprzedaż nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego będzie generować dodatkowe koszty egzekucyjne., Na powyższą decyzję, skarżący...
tejże działki komornik sądowy podjął próbę jej sprzedaży, ale okazała się ona nieskuteczna. Organ zaznaczył, że wszystkie ww. nieruchomości są obciążone hipotekami...

I SA/Gl 1652/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-07

egzekucji z majątku Spółki. Otóż, w jego opinii, istnieje możliwość uzyskania zaspokojenia wierzytelności organu I instancji ze sprzedaży nieruchomości, której dotyczy...
§ 1 pkt 2 o.p. Mianowicie wskazywał na możliwość zaspokojenia wierzytelności ze sprzedaży nieruchomości, której dotyczy dochodzone zobowiązanie podatkowe. Podniósł...

I SA/Gl 1651/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-07

możliwość uzyskania zaspokojenia wierzytelności organu I instancji ze sprzedaży nieruchomości, której dotyczy zaległość podatkowa, gdyż stanowi ona własność dłużnika...
powołał się także na okoliczność egzoneracyjną z art. 116 § 1 pkt 2 o.p. Mianowicie wskazywał na możliwość zaspokojenia wierzytelności ze sprzedaży nieruchomości...

I SA/Ol 759/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-27

ww. nieruchomości), a majątek Spółki został zlicytowany za kwotę 1.885.500 zł. Wyjaśnił przy tym, że zgodnie z prawomocnym podziałem planu sumy uzyskanej ze sprzedaży...
wykazała wartość rynkową tej nieruchomości na kwotę 2.514.000 zł. Zauważono, że dopiero sprzedaż przedsiębiorstwa (poza nieruchomością Spółka nie posiadała żadnego innego...

I SA/Gl 1/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-11

w rozumieniu art. 55 1 obejmującą również ww. nieruchomość za kwotę [...] zł - zakupioną w 2014r., Fakt sprzedaży m.in. tej nieruchomości spowodował na koniec 2016 r. w stosunku...
., Dokonując oceny sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej ww. nieruchomość, od strony ekonomicznej, zauważono, że dokonano jej po ok. 2,5...

III FSK 67/22 - Wyrok NSA z 2022-07-05

Administracyjny zaznaczył, że spółka jest jedynie współwłaścicielem, niewydzielonej części nieruchomości w udziale 1/3, a zatem kwota z ewentualnej sprzedaży komorniczej...
prezesem spółki S., a zatem może w imieniu spółki podjąć kroki zmierzające do sprzedaży całości lub części nieruchomości będących jej własnością, celem pozyskania środków...

III FSK 1085/21 - Wyrok NSA z 2022-09-27

doprowadziły do tego, że inni wierzyciele prowadzili egzekucję do nieruchomości spółki i uzyskali z tego tytułu spłatę dochodzonych należności, na skutek sprzedaży...
w stosunku do całości majątku Spółki (w tym przede wszystkim do nieruchomości spółki) oraz zaniechanie stosowania prawem przewidzianych środków zabezpieczających wierzytelności...

I SA/Po 643/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-21

. Posiadana nieruchomość nie rokuje szans na zaspokojenie zaległości, bowiem egzekucja z niej prowadzona była bezskuteczna - mimo podjętych prób sprzedaży nieruchomość...
jest właścicielem nieruchomości, na której Naczelnik [...] października 2014 r. ustanowił hipotekę. Jednak, mając na uwadze, że przed wpisem Naczelnika istnieją już wpisy...

III FSK 1489/21 - Wyrok NSA z 2022-09-27

z tego tytułu spłatę dochodzonych należności, na skutek sprzedaży nieruchomości w toku egzekucji,, 4. naruszenie prawa materialnego tj. art. 116 § 1 pkt 2 o.p....
znajdujących się w aktach egzekucji prowadzonej z nieruchomości spółki w Polkowicach, przez co stan faktyczny w sprawie został ustalony w oparciu o niepełny materiał...
1   Następne >   +2   6