Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Op 246/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-28

niejawnym sprawy ze skargi J. W. na Burmistrza Prudnika w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 20...
). Skarżący zauważył, że przetarg - jego zdaniem - 'był ustawiony', wyżej wymienione prace remontowe wykonano przed sprzedażą nieruchomości, a Wydział Oświaty w Prudniku w latach...

I SA/Łd 1305/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

fizycznych za 2011 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 24 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości., W dniu 31 marca 2015 r. skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia...

I SA/Łd 1304/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

sprzedaży nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 24 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę., W dniu 31 marca 2015 r. skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie...

III SA/Wa 131/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-10

. Nr [...] w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty części zaległości podatkowej z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości postanawia odmówić...

II SA/Ol 428/23 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2023-11-21

ze skargi E. S. na uchwałę Rady Miasta [...] z dnia 23 lutego 2023 r. nr [...] w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul...

I SA/Wa 493/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-24

bez rozpoznania, poprzez jego podpisanie przez wszystkie osoby oraz nadesłanie dokumentów, z których wynika ich prawo własności do nieruchomości objętej zaskarżoną decyzją...
(księga wieczysta, akt notarialny - umowa sprzedaży, itp.)., Przy piśmie z 7 listopada 2016 r. (data prezentaty Sądu) skarżący nadesłali podpisany wniosek o sporządzenie...

II SA/Kr 56/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-24

K.p.a. oraz art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odmówił wydania A.F. z akt postępowania administracyjnego prowadzonego...
tejże sprawy brak jest dokumentu w postaci oryginału umowy sprzedaży z dnia 29 września 1960 r. sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep. [....] opatrzonego klauzulą...

V SA/Wa 1096/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-19

pismo wzywające do zgłoszenia wierzytelności, praw i roszczeń osobistych ciążących na nieruchomościach należących do upadłej Spółki, w terminie dwóch miesięcy od daty...
o pracę, cywilno-prawne, zakresy obowiązków) ani potwierdzeń zapłaty wynagrodzeń oraz pochodnych;, dokumentacji ze szkolenia 'Zaawansowane techniki sprzedaży...