Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 2661/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-10

przez B.K. W dniu [...] marca 2016 r. odbyły się oględziny na działce nr ewid. [...] w miejscowości [...]. Z treści sporządzonego protokołu wynika, że stan nieruchomości...
na zewnątrz budynku. Obornik wywożony jest systematycznie na działkę rolną w miejscowości [...]. Podczas oględzin w obrębie nieruchomości nie stwierdzono uciążliwości...

II SA/Ol 815/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-21

otrzymał umowę sprzedaży zwierząt z dnia [...] marca 2013 r., z której wynikało, że zwierzęta zostały nabyte przez G.H. Nie dokonano także właściwej identyfikacji zwierząt...
I instancji została wydana po otrzymaniu przez organ informacji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich, które znajdowały się w miejscowości C. na terenie nieruchomości...

IV SA/Wa 3320/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

gospodarczą na tej samej nieruchomości co Zakład, wobec którego wydana została decyzja PLW, będąca przedmiotem postępowania nadzorczego, może być co najwyżej źródłem interesu...
te produkty). Kolejno nieruchomość położona przy ul. [...] (dawniej [...]) została wniesiona tytułem aportu do spółki skarżącej, o czym świadczą dokumenty zgromadzone...

II OSK 1088/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

gospodarskich, które znajdowały się w miejscowości [...] na terenie nieruchomości należącej do [...] Spółka z o.o., Z uzasadnienia przedłożonej informacji wynikało...
stwierdzono, że w dniu 4 marca 2013 r. została zawarta z [...] umowa sprzedaży zwierząt, dotycząca sprzedaży 34 koni i 2 źrebaków, 10 sztuk bydła i 5 krów. Sprzedaży dokonano...

II OSK 1095/18 - Wyrok NSA z 2019-04-04

, mięso porozbiorowe oferowane i przeznaczone do sprzedaży produkty przetworzone nie posiadały stosownego oznakowania w zakresie terminu przydatności do spożycia, nazwy...
WLW uznał, że nie zasługują na uwzględnienie argumenty dotyczące braku tytułu prawnego Skarżącego do nieruchomości, na terenie której została przeprowadzona kontrola...

II SA/Łd 99/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-27

skrótowo powoływany jako uchwała) wskazujący, że właściciele lub zarządcy nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do ograniczenia liczby zwierząt domowych...
w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych. Uchwała nie precyzuje zakresu dozwolonych działań właścicieli lub zarządców nieruchomości zmierzających do ograniczenia...

II SA/Łd 143/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-18

. W. (właściciela nieruchomości) dokonał oględzin gospodarstwa rolnego położonego w W. przy ul. C Nr 34b, gdzie umieszczono zwierzęta odebrane C. R. (trzoda chlewna). J...
K.p.a., bowiem sprzedaż zwierząt w określonym czasie po ich faktycznym odebraniu nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania w sprawie ich czasowego odebrania...

II SA/Go 441/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-28

innych niż dotyczące nieruchomości (art. 21 § 1 pkt 1 k.p.a.) oraz prowadzenia zakładu pracy (art. 21 § 1 pkt 2 k.p.a.), właściwość miejscową organu administracji...
I instancji, że właściwość miejscową organu administracji publicznej 'w sprawach innych niż dotyczące nieruchomości (art. 21 § 1 pkt 2 k.p.a.) oraz prowadzenia zakładu...

II SA/Kr 51/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-24

przedstawicielek organizacji, na nieruchomości położonej w R. nr [...] należało zwrócić uwagę właścicielce psa na stwierdzone uchybienia i przekazać jej stosowne zalecenia...
;, 18) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie;, 19) utrzymywanie zwierzęcia...

II SA/Go 697/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-11-28

oceny materiału dowodowego w postaci przede wszystkim oględzin nieruchomości, na której zwierzęta były przetrzymywane, co doprowadziło do błędnego wniosku, iż psy miały...
umowy sprzedaży z dnia [...] października 2017 r., gdyż to skarżący był osobą, która faktycznie zajmowała się psami i nimi władała. Wskazano...
1   Następne >   2