Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 685/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-12

, zawartych w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości z [...] maja 2017 r. oraz w jego oświadczeniu z [...] czerwca 2019 r. zawierającym zgodę na wykonanie prac budowlanych...
w budynku usadowionym w części na nieruchomości stanowiącej własność Gminy, bezpośrednio sąsiadującej z jego nieruchomością. Akt notarialny sprzedaży nieruchomości z [...] maja...

II SA/Wa 1717/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-29

. 'załączając do akt sprawy pełnomocnictwo oraz kopię umowy przedwstępnej kupna - sprzedaży nieruchomości z urządzoną księgą wieczystą KW WA1 [...] sporządzonej przez Panią G...
współwłaścicieli i ewentualnego nabywcy były w tym kontekście istotne. Z tych samych względów umowa kupna sprzedaży nieruchomości z dnia [...] maja 1990 r...

II SA/Wa 1335/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-15

dotyczące formy składania oświadczeń woli ograniczają prawo danej osoby do dokonywania czynności prawnych: np. wymóg formy aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości...
Polskim dla ważności wielu czynności prawnych nie jest wystarczająca forma zwykła (np. umowa kupna sprzedaży nieruchomości wymaga dla swojej ważności formy notarialnej...

II SA/Wa 389/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

formy składania oświadczeń woli ograniczają prawo danej osoby do dokonywania czynności prawnych: np. wymóg formy aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości nie ogranicza...
kupna sprzedaży nieruchomości wymaga dla swojej ważności formy notarialnej, uzyskanie rozwodu związku małżeńskiego wymaga wyroku sądu okręgowego). Zważywszy na kluczowe...

II SA/Wa 1409/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-18

oświadczeń woli ograniczają prawo danej osoby do dokonywania czynności prawnych: np. wymóg formy aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości nie ogranicza konstytucyjnego...
przy sprzedaży nieruchomości, co nie oznacza przecież ograniczenia konstytucyjnego prawa własności., Analogicznie, wbrew stanowisku GIODO z powołaniem się na orzecznictwo...

II SA/Wa 1604/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-29

aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości nie ogranicza konstytucyjnego prawa własności, a jedynie ustala formę, w jakiej ta czynność się musi dokonać...
dokonania czynności prawnej jest wymóg formy aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości, co nie oznacza przecież ograniczenia konstytucyjnego prawa własności...

II SA/Wa 727/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

dotyczące formy składania oświadczeń woli ograniczają prawo danej osoby do dokonywania czynności prawnych: np. wymóg formy aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości...
wielu czynności prawnych nie jest wystarczająca forma zwykła (np. umowa kupna sprzedaży nieruchomości wymaga dla swojej ważności formy notarialnej, uzyskanie rozwodu związku...

II SA/Wa 2014/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-17

także na gruncie polskiego prawa powszechnie obowiązującego. Przykładem takiej szczególnej formy dokonania czynności prawnej jest np. wymóg formy aktu notarialnego przy sprzedaży...
nieruchomości, co nie oznacza przecież ograniczenia konstytucyjnego prawa własności., Wskazana forma szczególna aktu apostazji nie może być postrzegana jako ograniczenie...

II SA/Wa 1940/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-18

notarialnego przy sprzedaży nieruchomości, co nie oznacza przecież ograniczenia konstytucyjnego prawa własności., Analogicznie, wbrew stanowisku GIODO z powołaniem...

II SA/Wa 2062/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-17

powszechnie obowiązującego. Przykładem takiej szczególnej formy dokonania czynności prawnej jest np. wymóg formy aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości, co nie oznacza...
1   Następne >   +2   +5   7