Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II OSK 2942/14 - Wyrok NSA z 2016-08-31

Nieruchomości Rolnych prawa własności działki nr [...], wobec obowiązywania wymogu, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków...
i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków...

II OSK 203/14 - Wyrok NSA z 2015-09-09

ich sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości., Nieruchomości objęte planem podziału znajdują się na obszarze historycznego układu urbanistycznego D...
u.o.z. Przepis ten nie zawiera zakazu podziału nieruchomości, a w następstwie sprzedaży wydzielonych działek celem uregulowania stanu własnościowego do terenów od lat...

IV SA/Wr 239/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-23

nieruchomości. Obowiązek związany z przygotowaniem obiektu nastawni do sprzedaży, wydzielenia nowej działki gruntu z działki nr [...] i połączenia tej działki z działką...
I. uchyla tiret 3 zaskarżonych zaleceń pokontrolnych w części dotyczącej podjęcia działań prowadzących do sprzedaży budynku nastawni; II. dalej idącą skargę oddala; III...

VII SA/Wa 1192/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-21

Państwa jako właściciel nieruchomości oraz [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako strona umowy przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania...
. 145 § 1 pkt 4 k.p.a., poprzez:, - nieuwzględnienie przez organ podczas rozpatrywania sprawy, że Skarb Państwa jako strona postępowania będąca właścicielem nieruchomości...

II SA/Łd 1026/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-06

w przypadku konieczności zwrotu kupującemu podwójnej wartości zadatku zgodnie z zawartą umową przedwstępną sprzedaży działek, doprowadzi do upadłości Cechu Przedsiębiorców...
[...]WKZ Z 6 kwietnia 2020 r. Zdaniem strony wpisując przedmiotową nieruchomość do WEZ [...]WKZ nie przeprowadził w sposób rzetelny postępowania wyjaśniające mającego...

II OSK 2941/13 - Wyrok NSA z 2015-07-08

uwzględniającego skargę WSA w Warszawie stwierdził, że W. N. będąc posiadaczem zależnym części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, miał prawo wystąpienia do organu...
dopuszczalnego korzystania z nieruchomości przewidzianego w treści stosunku zobowiązaniowego, a które to uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy,, 2. prawa...

VII SA/Wa 930/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-12

nieruchomym podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na tej nieruchomości, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3...
. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez złożenie wniosku i decyzji do zbioru dokumentów., Trafnie wskazał organ odwoławczy...

VII SA/Wa 1197/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09

z nieodpłatnym przeniesieniem własności zabudowań. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w [...] - Wydziale Ksiąg Wieczystych założona została Księga Wieczysta...
. Podobnie fakt planowanego zbycia nieruchomości nie uzasadnia od odstąpienia od wykonania koniecznych prac związanych z zabezpieczeniem budynku przed czynnikami niszczącymi...

OPS 16/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-07-05

ze zm./ odmówił zezwolenia na dokonanie proponowanego podziału nieruchomości, polegającego na wydzieleniu i sprzedaży działki Nr 80/15, położonej między ulicami: K., M...
położonych wokół historycznego centrum B. niesłuszne jest z punktu widzenia konserwatorskiego wydzielenie i sprzedaż działki położonej w bezpośrednim sąsiedztwie murów...

II OSK 2385/16 - Wyrok NSA z 2017-10-03

na jakąkolwiek inwestycję. Dodał, że jest emerytem, a obiekt wystawiono na sprzedaż. Tymczasem kontrolujący stwierdzili, że w przedmiotowej zabytkowej willi nie wykonano prac...
autora skarg kasacyjnych małżonki skarżących A.K. i T.G. jako współwłaścicielki nieruchomości powinny mieć status strony w postępowaniu administracyjnym, a skoro Sąd...