Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

IV SA 541/01 - Wyrok NSA z 2002-12-23

umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, na której rosną sporne drzewa, zawierająca na rzecz zbywcy nieruchomości zastrzeżenie o prawie wycięcia drzew 'na własne potrzeby...
wykładni oświadczeń woli i znajduje zastosowanie również wobec umów. Stosuje się więc także do wykładni umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego...

II SA/Sz 580/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-11-09

, częściowo porośniętych roślinnością. W aktach sprawy znajdują się informacje wskazujące, że w okresie pomiędzy zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości...
przetargowych i w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości, a to nie nastąpiło. Organ odwoławczy wskazał, że wbrew stwierdzeniom zawartym w uzasadnieniu decyzji organu...

II SA/Bk 737/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-06

o przetargu na sprzedaż nieruchomości o nr [...], z którego wynika, że Gmina Ś. traktowała nieruchomości oznaczone na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem PE...
. g uchwały., 2. W 2015 r. Gmina Ś. ogłosiła przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr [...] (działki sąsiadujące z terenem planowanej przez odwołującego...

II OZ 359/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-24

w sprawie, w oparciu o art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a. W niniejszej sprawie, w wyniku umowy kupna-sprzedaży nieruchomości o nr [...] przy ul. P. w B., nastąpiła zmiana stron...
. Skarżący w odpowiedzi na wezwanie Sądu oświadczyli, że M. K. sprzedała swoją nieruchomość i wyprowadziła się z cała rodziną, aktualny adres M. K. nie jest im znany...

II SA/Ol 769/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-17

nieruchomości, jak również akt notarialny z 17 sierpnia 2017 r. (k. 427-430 akt administracyjnych) w przedmiocie umowy sprzedaży spółce P. sp. z o.o. działki nr [...]. W § 1...
samych odpadów, ale sprzedaży nieruchomości., Ustawodawca kategorycznie i wiążąco określił też zasady ustalania wysokości opłaty podwyższonej. Organy nie mogły kierować...

II SA/Ol 770/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-17

sprawie, jak zostało już wyjaśnione, nie zachodził przypadek z art. 279 ust. 3 P.o.ś, gdyż nie doszło do przekazania samych odpadów, ale sprzedaży nieruchomości., Ustawodawca...
nieruchomość po byłej sortowni odpadów, położoną w [...], obejmującą działki ewidencyjne o nr [...], [...], [...], [...] o łącznej powierzchni 1,7013 ha. Stan...

IV SA/Wa 2698/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-20

obowiązku (wyrok WSA w Warszawie z 31 stycznia 2013 r., IV SA/Wa 2090/12, CBOSA)., Zatem sprzedaż nieruchomości w 2013 r. nie mogła prowadzić do umorzenia postępowania...
w tym postępowaniu, podobnie jak zapisy umowy sprzedaży nieruchomości zawartej pomiędzy spółkami. W przypadku bowiem niewykonania decyzji, której termin wykonania określonych nią...

SA/Wr 651/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-07-28

cenie jej sprzedaży. Określenie na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127...
sprzedaży nieruchomości a dniem ustalenia należności występuje ponad dwuletnia przerwa, a organ administracji państwowej nie wyjaśnił, czy w tym czasie nie nastąpiły zmiany cen...

II SA/Wr 374/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-09

nieruchomości. W ocenie skarżącej istotne dla rozstrzygnięcia było nieuprawnione przeniesienie prawa użyczenia jej nieruchomości w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości...
w akcie notarialnym oznaczało popełnienie przestępstwa przez notariusza. Przy wnoszeniu aportów do spółki w postaci nieruchomości, nie było zapisów o użyczeniu...

II SA/Wr 570/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-18

była informacja, że decyzja nie została wykonana z powodu krótkiego czasu pomiędzy otrzymaniem decyzji a sprzedażą nieruchomości. Jednocześnie spółka powiadomiła...
na usunięcie czterech drzew (jednego klonu pospolitego i trzech jesionów wyniosłych) z nieruchomości objętej działkami gruntu o numerach 326, 328 i 325/2 położonych...
1   Następne >   +2   +5   +10   31