Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Wr 46/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-04

w postaci aktów notarialnych sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, w których ww. obiekt określono jako 'warsztat'., Organ II instancji zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 244 §...
przyjęły zatem, że dowodem w postępowaniu mogą być umowy sprzedaży nieruchomości zawarte w dniach 21 listopada 2003 r. i 20 sierpnia 2004 r. w formie aktu notarialnego...

SA/Sz 2880/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-13

Odzyskanych., Organ odwoławczy ustosunkowując się do zarzutów [...] przyznał, iż faktycznie sprzedaż nieruchomości nastąpiła na podstawie innych przepisów prawa...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] . Nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /. uchyla zaskarżoną...

II SA/Wr 47/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-12

mieszkalnego znajdującego się na działce. Nadto takie przeznaczenie obiektu wyklucza załączony do akt sprawy wydruk ze strony internetowej dotyczący oferty sprzedaży nieruchomości...
, że inwestorzy mieli zamiar sprzedaży nieruchomości. Jak zresztą podają w treści skargi ,,ogłoszenie o 'sprzedaży domu z zapleczem budowy' wydaje się mniej przykuwać uwagę...

II SA/Łd 1086/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-05-10

października 2009 r. doszło do zawarcia umowy sprzedaży spornej nieruchomości i nowym właścicielem została B. Z., dlatego też wnioskodawczyni nie przysługiwał w prowadzonym...
, decyzja stała się ostateczna przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, a kolejne doręczenia miały jedynie charakter informacyjny, to skarżąca nie mogła skutecznie domagać...

II OZ 1033/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-18

ze sprzedażą nieruchomości przestali być stroną zainteresowaną w sprawie ze skargi L. S. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 września 2004 r...
. Jednocześnie poinformowali, że dane osobowe nowych właścicieli nieruchomości są dostępne w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta i Gminy Zielonka. W związku z powyższym...

II SA/Wr 884/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-24

. Skarżąca podniosła, że Fundacja z dniem sprzedaży nieruchomości przestała być właścicielką budynku biurowo-hotelowo-gastronomicznego z garażem podziemnym, który wybudowała...
położonej przy ul. K. W. [...], w tym także prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, gdyż zawarła z O.I. Sp. z o.o. we W. w tym dniu umowę sprzedaży...

II OZ 121/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-30

i 'nie mogą być karani za to, że kiedyś mieli pieniądze'. Skarżący podali, iż pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy [...] przeznaczyli na budowę domu przy ulicy...
ich sytuacja jest tak ciężka. Sygn. akt II OZ 121/05 Fakt sprzedaży przez E. i Z. G. nieruchomości przy ulicy [...]w grudniu 2003 r. za cenę 90 000 zł., pozwala sądzić...

II OSK 1313/19 - Wyrok NSA z 2022-05-05

stycznia 1973 r. sprzedaży nieruchomości małżonkom G. i M. R. (lokal nr 1) oraz A. R. (lokal nr 2). Wskazała, że w akcie tym opisana jest nieruchomość przy ul. D...
. dotyczącego sprzedaży nieruchomości przy ul. D. [...] małżonkom G. i M. R. (lokal nr 1) oraz A. R. (lokal nr 2). Nieruchomość opisana jest jako działka gruntu zabudowana...

II SA/Kr 11/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-11

zmianie (np. na skutek zmiany właściciela w przypadku sprzedaży nieruchomości czy spadkobrania) i może to nastąpić także po zakończeniu robót budowlanych'., W dalszej...
sprzedaży ww. lokalu użytkowym [...]), jednej jednostki zewnętrznej wraz z konstrukcją wsporczą (zamontowanej na ścianie pod stropem w wielostanowiskowym garażu G1...

II SA/Ke 535/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-28

sprzedaży nieruchomości na rzecz ich córki, jednakże jego zdaniem skarżący zachowują status stron, ponieważ na tej nieruchomości prowadzą działalność gospodarczą polegającą...
swoją argumentację zawartą w treści zaskarżonej decyzji., Na rozprawie w dniu 15 września 2021 r. pełnomocnik uczestniczki P. J. podniósł, że skarżący zbyli nieruchomość 17...
1   Następne >   +2   +5   +10   20