Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I SA/Wa 312/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

nieruchomości rolnych stanowiących własność Państwa. W sytuacji w której wartość mienia przekraczała cenę sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 2, różnica mogła być zaliczona...
za granicą jest możliwe tylko w przypadku oddania w wieczyste użytkowanie lub sprzedaży nieruchomości. Przewidziana w art. 81 ust. 1 powołanej ustawy forma rekompensaty...

I SA/Wa 2043/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-22

1957 r. J. B. wystąpiła do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w (...) o przydzielenie w drodze sprzedaży nieruchomości wraz z zaliczeniem...
. występując do Urzędu Dzielnicy (...) (...) o sprzedaż nieruchomości położonej na terenie owej dzielnicy., Przedmiotowe postępowanie nie zostało zakończone w trybie uprzednio...

I OSK 405/16 - Wyrok NSA z 2017-12-01

spadkobiercy właściciela nieruchomości składali wnioski o zaliczenie wartości mienia pozostawionego poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży...
[...] z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP...

I SA/Wa 498/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości. Następnie była regulowana ustawą z 12 grudnia 2003 r. o zaliczeniu na poczet sprzedaży albo opłaty z tytułu...
(Dz.U. z 2017 r. poz. 935) oraz art. 9 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami...

I SA/Wa 14/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

z dnia 6 maja 1924 r. Zdaniem Wojewody, z uwagi na datę jego sporządzenia (1906 rok) akt kupna-sprzedaży nie stanowi dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości...
na nieruchomości położonej w miejscowości [...], gm. [...], pow. [...], woj. [...], poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej., Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Wa 2149/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-07

się na gruncie uprzednio obowiązującej ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości...
i art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej...

I SA/Wa 935/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-20

w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości...
pozostawienia przez M. K. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w miejscowości [...], pow. [...], woj. [...], obecnie Republika...

I SA/Wa 930/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

była regulowana ustawą z 12 grudnia 2003 r. o zaliczeniu na poczet sprzedaży albo opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości...
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 2097), dalej: 'ustawa'., po rozpatrzeniu odwołania od decyzji...

I SA/Wa 2138/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-01

. o zaliczeniu na poczet sprzedaży albo opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami...
ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) oraz art. 9 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi...

I SA/Wa 2328/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-15

. U. z 2017 r. poz. 935) oraz art. 9 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami...
do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez M. R. i M. R. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, położonej w miejscowości [...], powiat [...], województwo...
1   Następne >   2