Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

II SA/Ke 575/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-11

ze skargi M. C. na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] nr [....] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej p o s t a n...
na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej., W odpowiedzi na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II...

II SA/Sz 1440/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-20

nr XXV/228/16 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwał dot. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali...
od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy G., położonych na terenie miasta i gminy G.., Postanowieniem z dnia 3 listopada 2016 r...

II FZ 92/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

od zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie II FZ 92/09, UZASADNIENIE, Postanowieniem z 19 stycznia 2009...
dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości., Z uzasadnienia postanowienia wynikało, że pełnomocnik organu nie uiścił bez wezwania wpisu od skargi kasacyjnej...

I SA/Bd 963/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-27

dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości postanawia: zwrócić W. S. z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy nienależnie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej I SA...
. z dnia [...] przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości., W dniu 08 marca 2011r. strona uiściła, na rachunek Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Lu 630/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-05

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym p o s t a n a w i a zwrócić stronie skarżącej Radzie Miejskiej kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem...
. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym dokonując jednocześnie uiszczenia wpisu sądowego w kwocie...

II SA/Lu 630/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-30

sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym p o s t a n a w i a zwrócić stronie skarżącej Radzie Miejskiej kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem...
stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, dokonując jednocześnie uiszczenia wpisu sądowego od tej skargi w kwocie...

II SA/Lu 630/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-24

sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym p o s t a n a w i a zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na rzecz Rady Miejskiej...
sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym., W dniu 21 grudnia 2010 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o doręczenie powyższego wyroku wraz...

I SA/Łd 1105/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-12-09

[...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości p o s t a n a w i a: zwrócić z urzędu...
podatkowego Ministra Finansów z dnia [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży...

II SA/Lu 359/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-01

Rady Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych...
niejawnym sprawy ze skargi Rady Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży...

I OZ 1129/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-09

przez małż. D. i K. K. jest uchwała Rady Gminy M. z dnia [...] marca 2013 r. przeznaczająca do sprzedaży w formie przetargu nieruchomość stanowiącą mienie komunalne położoną w R...
zgodnie z żądaniem i przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu., W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, że po stronie skarżących nie zachodzi...
1   Następne >   +2   +5   +10   18