Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

I SA/Łd 451/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-12

w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 1. uchyla zaskarżoną...
od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. Opisując zdarzenie przyszłe strona skarżąca wskazała, że prowadzi...

II SA/Łd 131/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-22

, niezależnie od tego, czy wstąpił w prawa poprzedniego właściciela, jako jego następca prawny ogólny, czy też syngularny np. na skutek umowy sprzedaży nieruchomości (wyrok NSA...
., B. L. i D. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia się wartości nieruchomości 1. uchyla...

I SA/Ol 149/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-06-27

, iż trzykrotna licytacja zajętej nieruchomości nie doprowadziła do jej sprzedaży, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za dokonane zajęcie tej nieruchomości., Odnosząc...
w '[...]', w związku z zajęciem, wyceną oraz sprzedażą nieruchomości zobowiązanej Spółki., Jak słusznie stwierdził organ odwoławczy egzekucja administracyjna z nieruchomości...

I SA/Łd 811/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-27

był właścicielem lub współwłaścicielem niżej wskazanych nieruchomości: 1) akt notarialny Rep. [...], sporządzony dnia [...] r., dotyczy umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości...
: skarżący) prowadził niezgłoszoną pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług wynajmu nieruchomości (lokali) mieszkalnych i użytkowych...

I SA/Łd 812/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-27

[...] 2011 r., dotyczy umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w K. przy ul. AB 16; własność potwierdzona na portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych...
. G. (dalej: skarżący) prowadził niezgłoszoną pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług wynajmu nieruchomości (lokali) mieszkalnych i użytkowych...

I SA/Rz 7/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-23

w P.D. kontrolujące nie stwierdziły żadnych informacji na tablicach reklamowych usytuowanych zarówno przed nieruchomością jak i na jej terenie, odnośnie sprzedaży kawy...
idealnie. Wejściu Spółki w nową działalność handlową, różną dla dotychczasowej, typowej działalności rynkowej (głównie sprzedaż materiałów budowlanych okien, drzwi, bram...

I GSK 1446/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

dwóch zabudowanych nieruchomości. Nie sposób przy tym uznać argumentacji strony, iż sprzedaż obciążonych hipotekami nieruchomości nie przyniesie jej przysporzenia...
nieruchomości, na których dokonano zabezpieczeń hipotecznych. Organ egzekucyjny stwierdził posiadanie majątku, z którego można skutecznie prowadzić egzekucję. Nawet umorzenie...

I SA/Ol 645/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-13

wnioskodawca podał, że wartość ww. nieruchomości wynosi ok. 200.000 zł, natomiast z ustaleń ZUS w oparciu o ogłoszenia sprzedaży lokali na stronach internetowych biur...
- 1.633,78 zł netto (k. 35). Organ wyliczył, że strona dysponowała środkami w łącznej wysokości 3.120,16 zł miesięcznie. Skarżący podał, że posiada udział 1/2 nieruchomości...

II SA/Łd 848/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-25

, świadków - właścicieli nieruchomości na terenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczonej symbolem BR/M co do zawartych umów sprzedaży lub umów...
w zakresie rozmiarów przedsięwzięcia inwestora, to jest przesłuchania strony - inwestora, świadków - właścicieli nieruchomości na terenie w miejscowym planie zagospodarowania...

I SA/Lu 117/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-03

sposób, aby uzyskać środki finansowe. Wskazały na możliwość sprzedaży gruntów leśnych, czy pozyskiwania z nich drewna, ale także uzasadniły, że również nieruchomość...
którego wezwał skarżącego do wskazania wartości nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej po A. Z., podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej wyceny...