Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I OW 194/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz.U. Nr 17, poz...
w tych sprawach., Z akt sprawy wynika, że przejęcie przedmiotowych nieruchomości na rzecz Państwa nastąpiło na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych...

SA/Sz 665/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-01-29

nieruchomości przeznaczone do zbycia, 1 formy tego zbycia (ust. 1 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży; ust 2 -nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na powiększenie...
już istniejącej działki; ust. 3 - zezwolenie na zamianę określonych działek; ust. 4 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w formie przeniesienia własności...

I SA/Wa 2125/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585) nie miało wpływu...
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. W związku z czym, żądanie aby przedmiotowa działka spełniała przesłankę...

I OSK 12/10 - Wyrok NSA z 2010-10-15

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy., W odwołaniu wskazano, iż skarżący nabywając przedmiotową nieruchomość umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego w dniu...
r. prawa własności działek. Zawarte w § 2 umowy notarialnej postanowienie dotyczy wyłącznie sprzedaży i kupna nieruchomości., Reasumując organ stwierdził, że umorzenie...

I SA/Wa 1056/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-01

21 września 2004 r.)., Ponieważ na lokalnym i regionalnym rynku nieruchomości nie stwierdzono transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę dróg...
i regionalnym rynku nieruchomości biegł nie stwierdził transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę dróg publicznych, dla potrzeb wyceny wstępnym badaniem...

I OSK 1165/12 - Wyrok NSA z 2014-01-21

przedmiotowego operatu dane dotyczące nieruchomości zebrano na podstawie zawartych transakcji sprzedaży w formie aktów notarialnych i operatu ewidencji gruntów. Biegła na podstawie...
zgromadzonych materiałów źródłowych odnotowała na lokalnym rynku 11 umów kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Legionowo o cenach...

I SA/Wa 357/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-26

. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 869). Art. 6 ustawy z 14 kwietnia 2016 r...
[...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości oddala skargę. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po rozpatrzeniu...

I OSK 1714/12 - Wyrok NSA z 2014-01-21

. Biegła wybrała 11 transakcji umów kupna-sprzedaży, o cechach możliwie najbardziej zbliżonych do cech nieruchomości wycenianej pod względem rodzaju nieruchomości...
kupna-sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o cenach jednostkowych...

I OSK 812/11 - Wyrok NSA z 2011-11-16

Legionowa nie dokonywano transakcji sprzedaży nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod drogi, konieczne było zastosowanie przez rzeczoznawcę § 36 ust. 2 pkt 2...
z [...] lutego 2010 r. nr [...] ustalił odszkodowanie w wysokości 52.037 zł na rzecz I.K. oraz T.J. za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną - ulica Jasnogórska w Legionowie...

I SA/Wa 3245/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-16

lipca 1989 r. U. C. zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości z małżonkami Ł. T. i W. T. Jako przedmiot sprzedaży wskazano nieruchomość opisaną...
, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości z dniem 1 stycznia 1999 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   18