Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Sz 461/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-08

sprzedaży. Gmina powzięła wątpliwość, czy przy obliczaniu proporcji sprzedaży powinna uwzględniać sprzedaż nieruchomości, czy też nie. Wiatach 2007-2011 dokonywała...
transakcji sprzedaży nieruchomości. Były to zarówno sprzedaże gruntów zabudowanych, jak i niezabudowanych oraz ustanowienie prawa wieczystego użytkowania. Transakcje...

I SA/Sz 725/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-09

był tylko i wyłącznie cel mieszkaniowy, a sytuacja zastana na miejscu zmuszała do zmiany planów., 3. wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości, na remont lokalu mieszkalnego...
interpretacyjnego, art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc...

I SA/Sz 1116/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-27

i przewidzianej w umowie procedury tj.:, a) zostanie dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego wycena wymuszonej sprzedaży nieruchomości,, b) ceną wywoławczą zbycia...
nieruchomości będzie wartość wykazana w wycenie wymuszonej sprzedaży dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego,, c) w przypadku braku zbycia nieruchomości w terminie powyżej 30 dni...

III SA/Wa 3933/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości (uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2017 r.)., Wnioskodawczyni...
osobistym Wnioskodawczyni podjęła decyzję o sprzedaży nieruchomości. W dniu 16 listopada 2011 r. dokonała sprzedaży części nieruchomości. Umowa ostateczna sprzedaży...

I FSK 117/14 - Wyrok NSA z 2015-05-27

powzięła wątpliwość, czy przy obliczaniu proporcji sprzedaży powinna uwzględniać sprzedaż nieruchomości w latach 2007-2011. Gmina zaznaczyła, że były to zarówno sprzedaże...
ze sprzedaży nieruchomości jest w każdym roku pozycją dość znaczącą, z uwagi na dużą wartość nieruchomości. W latach 2007-2011 przy czynnościach związanych bezpośrednio...

II FSK 555/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

2 porozumienia wskazano, że pożyczkodawcy zobowiązują się zwrócić pożyczkobiorcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania ceny sprzedaży nieruchomości kwotę stanowiącą...
zabezpieczonej hipotekami oraz innymi kosztami i podatkami związanymi z umową pożyczki i sprzedażą nieruchomości, na co pożyczkobiorca wyraził zgodę., W dniu 13 marca 2013 r...

III SA/Wa 2107/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie planuje sprzedaży nieruchomości w najbliższym czasie, zarówno z majątku prywatnego jak i z działalności gospodarczej...
wynoszący [...] we współwłasności przedmiotowej nieruchomości nabył będąc w związku małżeńskim do majątku wspólnego na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu [...] września...

I SA/Lu 777/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-06

w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym w momencie sprzedaży nieruchomości...
w momencie sprzedaży nieruchomości., Z uwagi na braki wniosku, organ podatkowy dwukrotnie wzywał spółkę do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia...

I SA/Gl 277/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-19

umowy sprzedaży nieruchomości rozwiązanej następnie za porozumieniem stron lub w drodze odstąpienia od umowy - jest nieprawidłowe., Organ podatkowy stwierdził...
, że w przedmiotowym wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe wskazując, iż wnioskodawczyni dokonała sprzedaży nieruchomości, ustalając w umowie z nabywcą, że cena zostanie zapłacona...

III SA/Wa 2106/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej. Prowadzona jest również ewidencja przychodów z najmu., Wnioskodawczyni nie planuje sprzedaży nieruchomości w najbliższym...
we współwłasności przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła będąc w związku małżeńskim do majątku wspólnego na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 14 września 1998 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100