Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

IV SA/Gl 974/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-02

w W. jako starszy referent ds. rozliczeń i oszczędności, na stanowisku kasjera w stałym punkcie kasowym ds. kredytowych i w ewidencji produkcji ds. sprzedaży nieruchomości...

IV SA/Wr 287/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-27

administracyjne w stosunku do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we W., ul. [...] we W., w związku ze sprawą zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia...
jest Skarb Państwa, a uprawnienia z tego tytułu wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we W., Z powyższego ujęcia przy użyciu hydroforu doprowadzana jest woda...

III SA/Gd 468/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-05

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 2069 ze zm.), właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani zapewnić...
właściwy stan higieniczno-sanitarny nieruchomości, zatem to na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek jej utrzymania w sposób niezagrażający i nieuciążliwy...

VII SA/Wa 1868/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-16

do lokalu mieszkalnego nr [...] w nieruchomości przy ul. [...]. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej za czynności wykonywane przez organy...
oraz sprzedaży usług zleconych wykonywanych przez Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w [...]. Zgodnie z tym aktem, cena jednostkowa 1 roboczogodziny wynosi 39,00 zł...

III SA/Kr 1519/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11

nakazał D. S.:, 1. wycofać z obrotu z punktu sprzedaży przy ul. N o nazwie 'G' w Z produkty: a) T w ilości 3 szt., b) A w ilości 3 szt., c) S w ilości 5 szt., d) K...
., że w związku z podejrzeniem wprowadzania do obrotu przez D. S. w punkcie sprzedaży 'G' w Z, przy ul. N, produktów mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi...

III SA/Łd 1128/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-21

przygotowywania sushi z gotowych półproduktów oraz sprzedaży na wynos gotowego sushi w przeznaczonych do tego opakowaniach. Do wniosku strona załączyła księgę HACCP...
obiekt jest częścią składową nieruchomości w postaci galerii handlowej, - art. 3 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, iż niezwiązany...

III SA/Kr 965/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-18

do obrotu środków zastępczych. Kontrolę w punkcie sprzedaży przeprowadzono w obecności przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w związku z podejrzeniem wprowadzenia...
' - K. C. - że sklep prowadzi sprzedaż produktów w opakowaniach jednostkowych o nazwach 'J', 'I', 'M', 'P' z etykietami o treści: '[...] (...). Umiejscowić w glinianych...

VII SA/Wa 1475/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

iż w sklepie prowadzona jest sprzedaż produktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, wstrzymania...
i zarządził przeprowadzenie kontroli, a następnie niezwłocznie wydał decyzję, której celem było zaprzestanie sprzedaży produktów stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzi...

III SA/Gd 679/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-06

30 grudnia 2020 r. czasowego zakazu handlu w obiektach handlowych lub usługowych w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2...
.), zwanego dalej rozporządzeniem, do dnia 17 stycznia 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług...

III SA/Kr 1343/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-12

decyzję nr [...], znak: [...], którą:, 1. wycofano z obrotu z Punktu sprzedaży 'H' w T. przy ul. [....], należącego do 'A' sp. z o. o w P. produkty w opakowaniach foliowych...
decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Na uzasadnienie powyższej decyzji organ I instancji podał, że kontrola sanitarna została przeprowadzona w w/w punkcie sprzedaży...
1   Następne >   +2   6