Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II FSK 3582/17 - Wyrok NSA z 2019-10-17

przez skarżącego i organ interpretacyjny możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży wchodzącej w skład spadku nieruchomości wydatków poniesionych...
wnioskodawcy (nie precyzuje do których), zawężenie katalogu kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości i pobieżne ustalenie definicji kosztów oraz naruszenie ogólnych...

II SAB/Sz 58/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-24

przedmiotowym m.in. numery ksiąg wieczystych. Informacji tych wnioskodawca nie może uzyskać w inny sposób, gdyż dane o sprzedaży tych nieruchomości nie są komornikowi...
o udostępnienie informacji o nieruchomościach, których właścicielem są wymienione we wniosku osoby, jak również informacji o nieruchomościach, które zostały sprzedane przez wskazane...

II SA/Wa 152/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

. Maz. Nr 132, poz. 3937 ze zm.)., W uzasadnieniu uchwały Zarząd Dzielnicy podał, że wnioskodawcy nabyli od J.G. i B.O., na podstawie umowy sprzedaży (Repertorium...
A nr [...]) w dniu [...] grudnia 2000 r., nieruchomość w miejscowości B. (gmina B., powiat [...], województwie [...])., W dniu [...] lutego 2011 r., aktem notarialnym Repertorium...

I SA/Sz 902/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-15

o pracę., Każdy ze wspólników posiada, jako majątek odrębny, własność nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną. Jako osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej...
małżonkami) umowy dzierżawy nieruchomości stanowią zatem transakcje w rozumieniu art. 9 a ust. 1 i art. 9a ust. 1d u.p.d.o.p., które dodatkowo zawarte...