Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

I OSK 3081/14 - Wyrok NSA z 2015-03-13

samorządu terytorialnego ogłosi swój zamiar sprzedaży nieruchomości. Zatem dopiero wtedy osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 - 3 u.g.n. korzystają z pierwszeństwa...
do sprzedaży na etapie konstruowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, jest decydowaniem o zmianie przeznaczenia nieruchomości, a nie podejmowaniem samej...

II SO/Ol 24/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-26

spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Powyższe nie dotyczy spraw związanych z przygotowaniem i przeznaczeniem do sprzedaży nieruchomości...
, a także z zawarciem umów sprzedaży tych nieruchomości. Dodała, że udostępnianie operatów szacunkowych reguluje art. 156 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami...

III SO/Łd 3/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-26

sprzedaży nieruchomości uczelni okazały się bezskuteczne. Wskazał także, że Wyższa Szkoła A. w Ł. złożyła do Sądu wniosek o upadłość likwidacyjną, który w styczniu 2014 r...

I SA/Wa 2470/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-23

tej nieruchomości cen transakcyjnych uzyskiwanych przy sprzedaży gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne. Zatem po ustaleniu, że na analizowanym obszarze występują porównywalne...
Z. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Starosty...

II SA/Bd 896/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-26

. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, zobowiązano Burmistrza Miasta i Gminy do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] marca...
2013 r. w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, w terminie 14 dni od zwrotu akt administracyjnych z odpisem prawomocnego wyroku; stwierdzono, że bezczynność...

II SO/Bk 4/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-17

przejęte z mocy prawa na rzecz miasta S., a także na potrzeby oszacowania wartości nieruchomości miejskich na sprzedaż. Mimo upływu 15 - dniowego terminu określonego...
informacji publicznej dotyczącej wydatkowania publicznych pieniędzy na sporządzanie operatów szacunkowych w roku 2017 w sprawach o ustalenie odszkodowania za nieruchomości...

II SA/Sz 1130/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-20

. niezbędności wejścia przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. [...] w S., do lokalu nr [...] przy ul. [...] w S., w celu wykonania przebudowy części przegrody (stropu...
z ustawy Prawo budowlane bądź kontroli procesu sprzedaży lokalu będącego własnością gminy. Wobec tego, organ egzekucyjny, rozpatrując zażalenie nie może ponownie rozpoznawać...

III SA/Łd 60/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-14

o powierzchni 17 m ² znajdujący się w nieruchomości położonej przy ul A9 w S. za kwotę 1100 zł, umowy dzierżawy powierzchni części lokalu z dnia 20 kwietnia 2015 r. i z dnia 15...