Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

OSK 649/04 - Wyrok NSA z 2004-07-20

uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości., W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, że Rada Miejska w T. w dniu 28 sierpnia 2003 r. podjęła na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9...
lit. 'a' ustawy z dnia 8.03.1990 r. ze zm./ oraz art. 231 par. 2 Kc uchwałę (...), w której wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej...

II SA/Go 537/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-10

. W postępowaniu nadzorczym organ nadzoru ustalił, że nieruchomość objęta badaną uchwałą stanowi własność Skarbu Państwa, a umowa sprzedaży tej nieruchomości zawarta w dniu...
przewidzianym w rozdziale 8 usp czynności cywilnoprawnej Powiatu, tj. umowy sprzedaży nieruchomości zawartej [...] lutego 2013 r., w sytuacji, gdy wobec braku przepisów...

I OSK 3067/18 - Wyrok NSA z 2018-12-19

bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, oraz w sprawie zmiany...
uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy...

II SA/Gd 700/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-04-24

Gminy Nr [...] z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz skargi na bezczynność Wójta Gminy...
. Nr [...] z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczającej do sprzedaży w drodze przetargu...

I SA/Wa 1830/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-22

działki (nr [...]) zostało ujawnione na rzecz Skarbu Państwa na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości z dnia [...] września 1982 r. Ustalenia nie budzą wątpliwości...
wywodzi prawo zarządu do działki nr [...] z przedłożonej do akt postępowania umowy sprzedaży nieruchomości z dnia [...] września 1982 r., zawartej w formie aktu notarialnego...

I OSK 325/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

, które nie podlegają kontroli sądu administracyjnego., Sąd pierwszej instancji podkreślił, że sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność jednostek samorządu terytorialnego...
nie przewiduje bowiem, w ocenie WSA, innej formy działania ani nie precyzuje żadnych przesłanek zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. W szczególności, zdaniem sądu pierwszej...

II SA/Lu 1020/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-08

ta istotnie narusza art. 37 ust. 1 i ust. 2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wskazano, że ust. 1 cyt. przepisu wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą sprzedaż...
, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości., Z przytoczonego przepisu art. 37 ust. 2 pkt 6 wynika jednoznacznie,, że zwolnienie z obowiązku sprzedaży...

II SA/Sz 1440/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-04

bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, oraz w sprawie zmiany...
uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy...

I OSK 619/17 - Wyrok NSA z 2017-10-18

. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy 1. uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza, że zaskarżona...
Rady Gminy W. z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy., Wyrok...

I OSK 1592/12 - Wyrok NSA z 2013-01-17

. nr [...] w przedmiocie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnych 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy...
. (Nr [...]) w przedmiocie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnych., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne:, Działając...
1   Następne >   +2   +5   +10   39