Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol

I SA/Gd 372/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-01-20

Sprzedaż nieruchomości nabytej uprzednio w trybie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30...
. nieruchomości O., W odwołaniu od powyższej decyzji strona wywodzi, iż ww. podatek uiściła nienależnie. Będącą przedmiotem sprzedaży nieruchomość nabyła od Instytutu...

II OSK 1414/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

odpłatności za te nieruchomości. Natomiast ust. 2 tego przepisu stanowi, że odpłatność za te nieruchomości rolne ustala się na podstawie przepisów o sprzedaży nieruchomości...
Państwowego Funduszu Ziemi. Z kolei rozdział I ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw...

SA/Sz 2785/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-28

Ustanowienie hipoteki zabezpieczającej roszczenie Skarbu Państwa lub gminy z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości dokonanej na podstawie przepisów o gospodarce gruntami...
i wywłaszczaniu nieruchomości Dz.U. nr 72 poz. 311 ze zm./ stanowi czynność cywilnoprawną w sprawie takiej sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. 'j...

II SA/Bd 896/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

, ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wnika, aby sprzedaż nieruchomości położnej przy ul. M. była dokonana w trybie wywłaszczenia lub pod jego groźbą. W ocenie organu...
, sprzedaż tej nieruchomości nastąpiła dobrowolnie, za wcześniej ustaloną i zaakceptowaną cenę. Organ nie znalazł natomiast dokumentów uprawdopodabniających, że doszło...

II SA/Gl 1258/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-24

. W odwołaniu tym podniesiono naruszenie postanowień art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez nieuwzględnienie transakcji umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości...
(aktu notarialnego z [...] r.) przy analizie rynku oraz ustaleniu średniej ceny sprzedaży nieruchomości w obrębie położenia przedmiotowej nieruchomości. Ponadto...

II SA/Gl 1042/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-18

przepisów o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi. Z kolei rozdział 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi...
o brzmieniu: 'Sprzedaż nieruchomości kandydatowi ustalonemu na nabywcę w myśl dotychczasowych przepisów następuje na warunkach niniejszej ustawy'., [...] Spółdzielnia [...] w C...

SA/Sz 1209/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-13

/Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm./., W § [...] wymienionej uchwały, Rada wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% przy sprzedaży nieruchomości...
na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży gruntów., Zdaniem Wojewody zgodnie z art. 68 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ, w tym wypadku...

II SA/Gl 1043/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-10

za te nieruchomości. Natomiast ust. 2 tego przepisu stanowi, że odpłatność za te nieruchomości rolne ustala się na podstawie przepisów o sprzedaży nieruchomości Państwowego...
Funduszu Ziemi. Z kolei rozdział 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...

II SA/Gl 825/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-30

nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oddala skargę. Powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy...
nieruchomości. Dodatkowo wskazano, że przywołana uchwała dotyczy udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, a nie - nieruchomości gruntowej. Stąd też w ocenie...

II SA/Rz 1556/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-02

. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. zasądza od Gminy na rzecz...
zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki o nr ewid. 148/3 o powierzchni 0,0133 ha, położonej w [...] . W uchwale wskazano, że sprzedaż nieruchomości ma na celu...
1   Następne >   +2   +5   +10   99