Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

II SA/Ol 1052/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-28

rozpatrywania materiału dowodowego zebranego w sprawie zdarzenia prawnego jakim jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr [...], na podstawie aktu notarialnego...
jako 0,9379 ha. Powyższe dane zastąpiły wszystkie dotychczasowe dane EGiB. Aktem notarialnym, I.S. oraz C.S. zawarli ze Skarżącymi warunkową umowę sprzedaży nieruchomości...

II SA/Op 34/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-09-29

działki nr d,, [...] - odnośnie działki nr c poprzez wprowadzenie w opisie rodzaju zmiany 'kupno-sprzedaż nieruchomości' oraz wprowadzenie prawidłowego numeru księgi...
' na prawidłowy zapis 'kupno-sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej', a ponadto odmówił dokonania w operacie ewidencji gruntów i budynków zmian zawartych w pozostałej...

II SA/Bk 57/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-05-05

przenoszącego własność nieruchomości a przedłożenie jedynie kserokopii aktu warunkowej umowy sprzedaży., Po rozpatrzeniu odwołania wnioskodawczyni, PWINGiK decyzją...
sprzedaży nieruchomości zawarta pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu na zasadzie art. 82 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami...

II SA/Rz 1267/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

Burmistrza Miasta i Gminy [.] w sprawie przetargów na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy w celu wykazania średniej ceny oferowanych...
do sprzedaży nieruchomości, które kształtują się na poziomie 49 zł/m2, tj. około 20 zł/m2 więcej, niż w przypadku ustalonego odszkodowania., Opisaną na wstępie decyzją Wojewoda...

IV SA/Wa 96/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-12

umowy sprzedaży nieruchomości z 10 października 1996 r., którym E. i A. K. nabyli nieruchomość nr [...] położoną w [...] przy ulicy [...] o powierzchni 1567 m². Stoi...
Burmistrza miasta [...] z dnia [...].06.2018 r. nr [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr [...] z obrębu...

II SA/Bk 449/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-01

[...] grudnia 1968 Rep. A nr [...] dotyczącego warunkowej sprzedaży działek na rzecz E. K. Samo zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości nie powoduje bowiem automatycznie...
rozporządzającego skutku umowy, tzn. przeniesienia własności (art. 157 § 1 w zw. z art. 155 § 1 in fine k.c.). Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości jest zawsze...

I SA/Gd 311/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-08-29

, gdyż Spółdzielnia w dniu 14.05.1998 r. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości przeszedł więc na nabywcę - samoistnego...
była własnością Spółdzielni, ale w opinii skarżącej obowiązek podatkowy nie obciążał jej. Nieruchomość na mocy przedwstępnej umowy sprzedaży przeszła w samoistne posiadanie...

II SA/Ke 602/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-02-01

do nieruchomości przejętych lub nabytych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 6 ustawy z dnia 12.03.1958r. o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości. Umowa sprzedaży...
Dróg na decyzję Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] znak [...] Wojewoda...

I OSK 3140/12 - Wyrok NSA z 2014-07-09

nie można wywodzić z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawartej na podstawie art. 389 Kodeksu cywilnego, gdyż umowa taka nie przenosi prawa własności. Nie stanowi też źródła...
się tym interesem może wywodzić swoje racje., Zasadnie Sąd I instancji stwierdził, że źródłem tego interesu nie może być umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości...

II SA/Sz 365/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-15

nr [...] w miejscowości M.. Takim dokumentem nie może być w szczególności zawarta w formie aktu notarialnego Rep. A Nr [...] pomiędzy S. P. a J. K. i B. K. umowa sprzedaży nieruchomości...
gospodarstwa niezabudowanego Nr miejscowość N. obręb M.'., W dniu 12 lutego 2019 r. wezwano wnioskodawcę do jednoznacznego określenia nieruchomości, pomiędzy którymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   24