Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

II GSK 560/16 - Wyrok NSA z 2017-11-23

. nr [...] w przedmiocie odsetek od środków pieniężnych przekazanych od wpływów ze sprzedaży nieruchomości 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od [A.] na rzecz Ministra Rozwoju...
od wpływów ze sprzedaży nieruchomości., Z uzasadnienia wyroku wynika, że za podstawę rozstrzygnięcia Sąd I instancji przyjął następujące ustalenia., Decyzją z dnia [...] lutego...

II GSK 1273/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości., Sąd orzekał w następującym...

V SA/Wa 1819/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-28

Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości...
[...] zł, stanowiącej 25% wpływu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w W. przy ul. [...] na rzecz przedstawicielstwa dyplomatycznego...

V SA/Wa 2720/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-13

Finansów z dnia ... października 2012 r. nr ... w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości...
w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości., Odmawiając uwzględnienia w/w. wniosku organ podniósł, że wyżej opisana nieruchomość została zbyta...

I SA/Łd 579/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-24

zadeklarowanych przez stronę kwot z tytułu prowadzonej w 2017 r. działalności gospodarczej oraz ustalenia, czy działalność ta w 2017 r. polegająca na sprzedaży nieruchomości...
związane z dokonanymi w 2017 r. transakcjami sprzedaży nieruchomości spełniają ustawowe przesłanki uznania tej działalności za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a...

I SA/Łd 578/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-24

z dokonanymi w 2016 r. transakcjami sprzedaży nieruchomości spełniają ustawowe przesłanki uznania tej działalności za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6...
z działalności gospodarczej o kwotę 35.772,36 zł w wyniku niezaewidencjonowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości (działek budowlanych) oraz zaniżyła koszty uzyskania...

I SA/Łd 511/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-23

2014 r. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zawarł z firmą A S.A. we W. warunkową umowę sprzedaży i umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Następnie w dniu 12 grudnia...
się do nabycia od Gminy Aleksandrów określonej w umowie sprzedaży nieruchomości, by oddać tę nieruchomość tej gminie do używania i pobierania pożytków, a gmina jako korzystający...

II SA/Ol 118/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-23

. dokonała sprzedaży nieruchomości położonej w A przy ul. A, co podyktowane było trudną sytuacją materialną i życiową (śmierć rodziców i męża) oraz wysokimi kosztami...
w sposób kompleksowy. Organ ograniczył się bowiem wyłącznie do wskazania, że strona została pouczona o konsekwencji sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia...

II GSK 2904/15 - Wyrok NSA z 2016-04-05

. Burmistrz Gminy zawarł ze Spółką M. T S.A. warunkową umowę sprzedaży i umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Następnie w dniu 12 grudnia 2014 r. Gmina i Spółka...
nieruchomości, gdyż zapłata wszystkich kolejnych czynszów dzierżawnych nie będzie równoznaczna z zapłatą pełnej ceny sprzedaży nieruchomości., WSA w Ł stwierdzając nieważność...

V SA/Wa 896/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-22

kwota ... zł uzyskana w drodze umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pomimo oświadczenia skarżącego, że kwota ta została...
wyjaśniania skarżącego, że pieniądze w kwocie ... zł uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostały przez niego...
1   Następne >   +2   +5   +10   14