Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

II SA/Op 34/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-09-29

działki nr d,, [...] - odnośnie działki nr c poprzez wprowadzenie w opisie rodzaju zmiany 'kupno-sprzedaż nieruchomości' oraz wprowadzenie prawidłowego numeru księgi...
' na prawidłowy zapis 'kupno-sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej', a ponadto odmówił dokonania w operacie ewidencji gruntów i budynków zmian zawartych w pozostałej...

II SA/Sz 589/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-20

zostaje zamknięty, a w dniu [...] r. wpłynął wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jako nieruchomości rolnej., Do wniosku o sprzedaż...
. na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, decyzją z dnia [...] r. odmówił przekształcenia prawa...

I SA/Rz 438/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-02

o kwotę 736 423 zł. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie została wykazana w rejestrze sprzedaży VAT oraz w deklaracjach VAT-7., Wyżej opisaną nieruchomość, tj...
podatek od towarów i usług, obliczony według stawki 22 %., W dniu 23 czerwca 2008 r. spółka zawarła warunkową umowę sprzedaży nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 218...

III SA/Łd 66/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-10-07

dokumentów w postaci umowy kupna - sprzedaży nieruchomości, z których w sposób jednoznaczny wynika, że granice nieruchomości położone są pomiędzy ul. P. a ul. L...
o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości. Podkreślił, iż jeżeli organ administracji nie dał wiary umowom sprzedaży nieruchomości sporządzonym w formie aktu notarialnego z lat...

I OSK 1644/13 - Wyrok NSA z 2014-12-18

[...]., Ze sporządzonego po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z [...] 1988 r. zawiadomienia Państwowego Biura Notarialnego w [...] z [...] 1988 r. wynika, że dokonano...
umowy sprzedaży z [...] 1988 r. i które nadal objęte są księgą wieczystą założoną dla nieruchomości skarżącej, wynosi 0.4974 ha., W świetle powyższego, zdaniem Sąd...

I OSK 959/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

nieruchomościami a nieruchomość ta została przez służby geodezyjne Skarbu Państwa niewłaściwie oznaczona co do powierzchni i granic przed jej sprzedażą stronie przeciwnej niniejszego...
postępowania a następnie faktu tego nie uwzględniono przy sprzedaży nieruchomości skarżącej., W związku z ww. zarzutami skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku...

II SA/Ke 780/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-25

, że umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego z dnia [...] Rep. A. Nr [...] M. i S. małżonkowie M. sprzedali na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w S...
też podniesione w odwołaniu zarzuty dotyczące zbędności nieruchomości, jej sprzedaży na rzecz osób prywatnych, z uwagi na treść rozstrzygnięcia nie mogły stanowić przedmiotu...

III SA/Łd 1027/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-30

sprzedaży nieruchomości) z dnia [...] występuje istotna sprzeczność - umowy sprzedaży przenosiły własność nieruchomości gruntowej jako całości bez wyodrębnienia na nim rowu...
nr [...] byli nadal małżonkowie K. W umowie bowiem w żaden sposób nie wyłączyli choćby części swej nieruchomości spod sprzedaży. Podobnie w umowie sprzedaży z dnia...

II SA/Ke 290/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-06-22

w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży z dnia 5.09.1997r. B. i J. małżonkowie P. nabyli od J.S. nieruchomość oznaczoną nr 840 o pow. 58 arów. Organ odwoławczy ustalił...
obrębu P., gm. J. w przedmiocie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 840, stanowiącej własność B. i J. małżonków P. oraz nieruchomości oznaczonej nr ewid. 841, stanowiącej...

III SA/Lu 959/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-29

w akcie notarialnym z dnia (...) marca 1953 r. (k. 44 - 47 akt adm.) dotyczącym sprzedaży przez (...) nieruchomości oznaczonej nr (...) o powierzchni 0,56 ha. Według § 3...
gruntów nie uległa zmianom;, - operat podziału nieruchomości z dnia (...) grudnia 1993 r. (podziału działki nr (...) na działki (...)) nie wykazał istnienia drogi...
1   Następne >   +2   +5   +10   28