Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol

I SA/Kr 1293/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-29

z tytułu sprzedaży nieruchomości na podstawie aktu notarialnego Rep. [...] , w kwocie 3.270.050,00 zł., Rozstrzygnięcia te zapadły w następującym stanie faktycznym...
., W dniu 15 stycznia 2013r. zgodnie z aktem notarialnym Rep. [...] skarżąca dokonała sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr [...] za cenę 18.000.000,00 zł...

I SA/Gl 460/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-02

ta odpowiada cenom uzyskanym za nieruchomości podobne, a w procesie analizy lokalnego rynku zaobserwowano wystarczającą ilość transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości...
nieruchomości znacznie odbiega od ustalonych wysokości za podobne nieruchomości położone na terenie gminy P., gdzie według załączonych wydruków oferowanych do sprzedaży...

I SA/Wr 476/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-19

egzekucyjnym plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Dyrektora Izby...
ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania wraz z prawem własności budynków należących do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ż. z/s w W. w likwidacji...

I SA/Gl 1496/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-21

okresie na prawidłowo określonym lokalnym rynku była wystarczająca liczba transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych. Średnia cena za 1 m2 tego typu nieruchomości wynosi...
, że przyjęte w operacie transakcje kupna-sprzedaży były najbardziej porównywalne z szacowaną nieruchomością. Wskazane natomiast przez uczestnika postępowania transakcje odbyły...

I SA/Gl 462/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-06

nieruchomości po cenie oszacowanej przez biegłego wyznaczonego przez organ egzekucyjny spowodowałaby pokrzywdzenie właściciela ze względu na ich sprzedaż poniżej ich wartości...
rynku zaobserwowano wystarczającą ilość transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości spełniających warunki podobieństwa i porównywalności, a tym samym spełnione zostały warunki...

I SA/Gl 573/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-27

operat szacunkowy dotknięty jest zatem wadami, które pozbawiają go mocy dowodowej i odnoszą taki skutek, że wymuszają sprzedaż nieruchomości pod presją czasu za rażący...
jest zatem argumentacja strony, w której wskazuje się, że w celach porównawczych nie uwzględniono transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości przeprowadzonych na terenie gminy...

II FSK 2090/15 - Wyrok NSA z 2017-09-13

kosztów egzekucyjnych i zmniejszenie zaspokojenia objętych egzekucją należności. Wskazali także na możliwość wystąpienia sytuacji sprzedaży nieruchomości w drodze...
z tytułu sprzedaży nieruchomości niż kwotą za jaką skarżący są gotowi sprzedać nieruchomość we własnym zakresie., Utrzymując w mocy zaskarżone postanowienie, organ...

I SA/Po 343/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-14

dłużnika w postaci sprzedaży nieruchomości gruntowych w latach 2003, 2004 i 2008 na łączną kwotę [...] zł. W związku z powyższym wierzyciel wniósł o wszczęcie właściwego...
zauważyć, że samo stwierdzenie, że zobowiązana dokonała sprzedaży nieruchomości w latach 2003, 2004 i 2008 nie jest tożsame z ujawnieniem środków finansowych uzyskanych w wyniku...

I SA/Wr 181/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-25

). W uzasadnieniu wskazał, że zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 32 lit.d) updf nie zostały objęte przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytych...
w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) updf mogło mieć - w przedstawionym przez skarżącą stanie faktycznym - zastosowanie tylko do [...] przychodu ze sprzedaży nieruchomości, tj...

I SA/Gl 461/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-06

od ustalonych wysokości za podobne nieruchomości położone na terenie miasta i gminy K., gdzie według załączonego wydruku oferowanej do sprzedaży nieruchomości produkcyjno...
przedmiotowej nieruchomości sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego z powodu nieuwzględnienia w celach porównawczych transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100