Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol

I SA/Kr 1293/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-29

z tytułu sprzedaży nieruchomości na podstawie aktu notarialnego Rep. [...] , w kwocie 3.270.050,00 zł., Rozstrzygnięcia te zapadły w następującym stanie faktycznym...
., W dniu 15 stycznia 2013r. zgodnie z aktem notarialnym Rep. [...] skarżąca dokonała sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr [...] za cenę 18.000.000,00 zł...

I SA/Gl 460/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-02

ta odpowiada cenom uzyskanym za nieruchomości podobne, a w procesie analizy lokalnego rynku zaobserwowano wystarczającą ilość transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości...
nieruchomości znacznie odbiega od ustalonych wysokości za podobne nieruchomości położone na terenie gminy P., gdzie według załączonych wydruków oferowanych do sprzedaży...

I SA/Wr 476/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-19

egzekucyjnym plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Dyrektora Izby...
ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania wraz z prawem własności budynków należących do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ż. z/s w W. w likwidacji...

I SA/Gl 1496/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-21

okresie na prawidłowo określonym lokalnym rynku była wystarczająca liczba transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych. Średnia cena za 1 m2 tego typu nieruchomości wynosi...
, że przyjęte w operacie transakcje kupna-sprzedaży były najbardziej porównywalne z szacowaną nieruchomością. Wskazane natomiast przez uczestnika postępowania transakcje odbyły...

I SA/Gl 462/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-06

nieruchomości po cenie oszacowanej przez biegłego wyznaczonego przez organ egzekucyjny spowodowałaby pokrzywdzenie właściciela ze względu na ich sprzedaż poniżej ich wartości...
rynku zaobserwowano wystarczającą ilość transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości spełniających warunki podobieństwa i porównywalności, a tym samym spełnione zostały warunki...

I SA/Gl 573/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-27

operat szacunkowy dotknięty jest zatem wadami, które pozbawiają go mocy dowodowej i odnoszą taki skutek, że wymuszają sprzedaż nieruchomości pod presją czasu za rażący...
jest zatem argumentacja strony, w której wskazuje się, że w celach porównawczych nie uwzględniono transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości przeprowadzonych na terenie gminy...

II FSK 2090/15 - Wyrok NSA z 2017-09-13

kosztów egzekucyjnych i zmniejszenie zaspokojenia objętych egzekucją należności. Wskazali także na możliwość wystąpienia sytuacji sprzedaży nieruchomości w drodze...
z tytułu sprzedaży nieruchomości niż kwotą za jaką skarżący są gotowi sprzedać nieruchomość we własnym zakresie., Utrzymując w mocy zaskarżone postanowienie, organ...

I SA/Po 343/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-14

dłużnika w postaci sprzedaży nieruchomości gruntowych w latach 2003, 2004 i 2008 na łączną kwotę [...] zł. W związku z powyższym wierzyciel wniósł o wszczęcie właściwego...
zauważyć, że samo stwierdzenie, że zobowiązana dokonała sprzedaży nieruchomości w latach 2003, 2004 i 2008 nie jest tożsame z ujawnieniem środków finansowych uzyskanych w wyniku...

I SA/Wr 181/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-25

). W uzasadnieniu wskazał, że zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 32 lit.d) updf nie zostały objęte przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytych...
w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) updf mogło mieć - w przedstawionym przez skarżącą stanie faktycznym - zastosowanie tylko do [...] przychodu ze sprzedaży nieruchomości, tj...

III FSK 1018/21 - Wyrok NSA z 2022-12-20

, sporządził w dniu 11 grudnia 2017 r. plan podziału kwoty uzyskanej z licytacyjnej sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem planu podziału była kwota 295.680,00 zł, którą organ...
egzekucyjny ocenił, że uzyskana ze sprzedaży nieruchomości kwota 295.680,00 zł, po zwróceniu wierzycielom wniesionych zaliczek oraz pokryciu części kosztów egzekucyjnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100