Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Wr 12/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-25

opinii w zakresie wartości nieruchomości. Zdaniem organu odwoławczego prawidłowe było stanowisko organu I instancji, zgodnie z którym ceny transakcyjne sprzedaży...
przeznaczonych pod drogi publiczne, w sytuacji, gdy właściciel nie wyrażał zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego...

II SA/Bk 608/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-12-08

r., Rep. [...] nr [...]nieruchomości przy ul. B., w której skład wchodzą m.in. działki nr [...],[...] i [...], gdyż umowę sprzedaży zawarto po [...] października 2020 r...
zabezpieczonej hipoteką z pokrzywdzeniem masy upadłości, w sytuacji gdy wierzyciel hipoteczny został już raz zaspokojony z ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości wywłaszczonej...

II SA/Ke 312/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-28

transakcje kupna - sprzedaży nieruchomości o przeznaczeniu częściowo pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe oraz częściowo pod drogi, dla których przedział cenowy wynosi...
od stycznia 2016 r. do dnia sporządzenia wyceny. Na rynku lokalnym w badanym okresie odnotowano kilkanaście transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości gruntowych nabywanych...

II SA/Po 821/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-08

sposobu użytkowania nieruchomości - jako drogi publiczne., Zdaniem Wojewody biegły słusznie stwierdził, że ze względu na niewystarczającą liczbę transakcji sprzedaży...
. Rzeczoznawca początkowo objął analizą wyłącznie obszar miasta [...], jednak w okresie 2 lat odnotował wyłącznie 1 transakcję sprzedaży nieruchomościami o przeznaczeniu...

II SA/Gd 1206/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-05-29

o wywłaszczeniu /umowie sprzedaży nieruchomości/, lecz w czasie orzekania o zwrocie stanowi część drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach...
wywłaszczania nieruchomości /Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 i 1982 nr 11 poz. 79/. Jak wynika z treści aktu notarialnego z dnia 25 lipca 1975 r. umowa sprzedaży nieruchomości...

II SA/Kr 1619/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-24

użytkowania wieczystego stosuje się podejście porównawcze, przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych...
natomiast z ust. 2, jeżeli na rynku nieruchomości, właściwym ze względu na położenie wycenianej nieruchomości, brak jest transakcji sprzedaży nieruchomości jako przedmiotu...

II SA/Bk 355/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-30

., Zdaniem Wojewody zastosowanie znalazł przepis § 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Analizą objęto transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych...
. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną oddala...

I SA/Wa 153/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-12

rynkowej nieruchomości zajętej pod drogę publiczną stosuje się w sytuacji, gdy na terenie właściwej jednostki samorządu terytorialnego miały miejsce transakcje sprzedaży...
nieruchomości odpowiednio zajętych pod drogi publiczne, a inny wówczas, gdy takich transakcji sprzedaży nie było., Przepis § 36 ust. 1rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 21...

II SA/Gd 167/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-08-31

analizował rynek kupna-sprzedaży nieruchomości komunikacyjnych (w tym nieruchomości nabywanych pod linie kolejowe), a nie cen transakcyjnych nieruchomości drogowych...
jako podobne. Jedynie wskazano na odnotowanie określonej liczby transakcji kupna-sprzedaży działek komunikacyjnych. Opis nieruchomości podobnych powinien zawierać elementy...

I SA/Wa 1966/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

w [...] o przedstawienie przez ten organ posiadanego przez niego kompletnego wykazu obrotu nieruchomościami z terenu Gminy [...], do Wójta Gminy [...] o nadesłanie umów sprzedaży...
analogicznych umów sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod drogi. W skardze zarzucił, że organ II instancji wnioskowanych dowodów nie przeprowadził ani nie uzasadnił...
1   Następne >   +2   +5   +10   37