Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

I FSK 870/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

. jako płatnika w imieniu dostawców nieruchomości, a obecnie toczy się postępowanie sądowo- administracyjne, w którym zakwestionowano opodatkowanie tych transakcji sprzedaży...
(w 1/2 części), wystawiając z tego tytułu faktury VAT. Podatek VAT należny z tytułu sprzedaży tych nieruchomości został wpłacony przez Komornika jako płatnika...

I FSK 1013/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

. jako płatnika w imieniu dostawców nieruchomości, a obecnie toczy się postępowanie sądowo- administracyjne, w którym zakwestionowano opodatkowanie tych transakcji sprzedaży...
(w 1/2 części), wystawiając z tego tytułu faktury VAT. Podatek VAT należny z tytułu sprzedaży tych nieruchomości został wpłacony przez Komornika jako płatnika...

IV SA/Po 315/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-13

położonych w granicach parku park narodowy posiada prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa na wypadek gdyby właściciel nieruchomości zawarł umowę sprzedaży z osoba trzecią...
położonymi w granicach parku. Przedmiotowa nieruchomość położona w Rosnówku - Walerianowie stanowi bowiem własność Gminy Komorniki i nie została przeznaczona do sprzedaży...

I OSK 2205/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-22

[...] sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w K. dniu 8 listopada 2019 r. zawarła ze spółką [...] S.A. w K. umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej...
którego Państwo przejęło na własność nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego Spółka nabyła na podstawie w/w umowy sprzedaży zawartej z dotychczasowym...

I SA/Bk 391/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-11-02

realizacji celu statutowego (np. pozostała działalność wydawnicza, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową...
., Nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2020 r. p o s t a n a w i a oddalić wniosek , S. B., złożył do Wojewódzkiego Sądu...

III FZ 702/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-18

statutowego (np. pozostała działalność wydawnicza, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową i inne (...)., Wskazany powyżej...
r., Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2020 r. postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z 2 listopada 2022 r., I SA/Bk 391/22 Wojewódzki Sąd...

II OSK 8/20 - Postanowienie NSA z 2021-11-03

w niniejszym postępowaniu (umowy sprzedaży lokalu, odpisu z KW nieruchomości, w której widnieją z imienia i nazwiska) oraz podania nr PESEL w terminie 7 dni pod rygorem...
do bycia stroną w niniejszym postępowaniu (umowy sprzedaży lokalu, odpisu z KW nieruchomości, w której widnieją z imienia i nazwiska) oraz podania nr PESEL w terminie 7 dni...

II OSK 445/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-18

2021 r. umowy darowizny i umowy sprzedaży § 6.2 M. K. sprzedała W. G. udział wynoszący [...] część w nieruchomości położonej w B. T., gminie B., powiat t., woj. m...
z wniesionych odpowiedzi na skargę kasacyjną sprowadza się do tego samego twierdzenia, jakim jest posiadanie udziału we współwłasności nieruchomości złożonej z działki...

I OZ 904/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-05

. nr [...] w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży prawa własności i oddawania w użytkowanie wieczyste, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego...
w prawo własności nieruchomości postanawia oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. sygn. akt II SA/Lu 802/17 (dalej postanowienie z 18 kwietnia 2018 r...

II SA/Lu 802/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-18

niejawnym sprawy ze skargi H. T.-R. na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży prawa własności...
i oddawania w użytkowanie wieczyste, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - w zakresie wniosku A. R. o dopuszczenie...
1   Następne >   2