Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II SA/Bk 762/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-09

[...]. W związku z bardzo złym stanem technicznym budynku i brakiem środków finansowych na remont, podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości. Sformułowali prośbę o anulowanie...
. z o.o. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie nakazania przyłączenia nieruchomości do sieci...

II SA/Bk 762/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-18

o sprzedaży nieruchomości. Sformułowali prośbę o anulowanie obowiązku przyłączenia., Zaskarżoną decyzją SKO w B., orzekając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a., uchyliło...
Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie nakazania przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 1. uchyla zaskarżony...

II SA/Sz 589/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-11

., Odwołująca się podniosła, że będąca jej własnością nieruchomość nie jest obecnie przezeń wykorzystywana i w związku z tym została podjęta decyzja o jej sprzedaży. Wprawdzie...
decyzji i poprzedzającej ją decyzji Burmistrza z dnia [...] r. Nr [...] w części określającej termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, II...

I SA/Łd 344/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-04

. jest właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości C., zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr [...]. Zamieszkuje na tej nieruchomości razem z żoną, która złożyła odrębną deklarację...
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia...

II SA/Kr 456/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-07

Krakowa Nr LXIX/996/13 z 13 marca 2013 r. w następujących częściach: § 4 ust. 1 w zakresie słów: 'oraz od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości...
, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne' i § 4 ust. 3 w zakresie słów...

I SA/Gd 182/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią...
nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne., 2. Na powyższą uchwałę A. J...

II SA/Lu 485/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-09-19

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:, 1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących...
, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,, b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,, c...

II FSK 2599/16 - Wyrok NSA z 2018-09-05

komunalnymi dla właściciela nieruchomości nr [...] w miejscowości J., za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. w kwocie 1.140 zł. [tj. 60 zł. miesięcznie...
. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm. , dalej: u.c.p.g.) obowiązek posiadania umowy na pozbywanie się odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości został zastąpiony...

II OSK 443/16 - Wyrok NSA z 2017-11-14

) oraz wprowadzenie bez upoważnienia ustawowego definicji pojęć uprzednio niezdefiniowanych, takich jak: 'nieruchomości częściowo zamieszkałe' (§ 2 ust. 2 pkt. 1...
), 'nieruchomości niezamieszkałe' (§ 2 ust.2 pkt.2), 'nieruchomości zamieszkałe' (§ 2 ust. 2 pkt. 3), 'osoby przebywające' (§ 2 ust. 2 pkt. 4), 'pojemnik do zbierania odpadów...

I SA/Łd 661/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-07

gminy) wywożenia z posesji i sprzedaży odpadów. Stosownie do art. 6i ust. 1 u.c.p.g. obowiązek uiszczenia opłaty w odniesieniu do nieruchomości zamieszkanych powstaje...
w sposób selektywny. Te odpady, podlegające sprzedaży, skarżący istotnie segregował. W spornym zaś okresie z nieruchomości został odebrany tylko jeden pojemnik ze zmieszanymi odpadami...
1   Następne >   +2   5