Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

I SA/Gd 674/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-11

kolejnej deklaracji. Dlatego nie można przyjąć by taką deklarację miał zastąpić przesłany przez notariusza akt sprzedaży nieruchomości w Bojanie czy pismo Skarżącej...
określającą wysokość należnej od Skarżących w okresie po sprzedaży nieruchomości opłaty w wysokości ' 0' złotych miesięcznie i określi wysokość nadpłaty, a następnie...

II SA/Bk 762/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-09

[...]. W związku z bardzo złym stanem technicznym budynku i brakiem środków finansowych na remont, podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości. Sformułowali prośbę o anulowanie...
. z o.o. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie nakazania przyłączenia nieruchomości do sieci...

II SA/Bk 762/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-18

o sprzedaży nieruchomości. Sformułowali prośbę o anulowanie obowiązku przyłączenia., Zaskarżoną decyzją SKO w B., orzekając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a., uchyliło...
Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie nakazania przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 1. uchyla zaskarżony...

II SA/Wr 608/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-18

, że nieruchomość jest niezamieszkana i przeznaczona na sprzedaż w związku z czym postępowanie w sprawie jest bezzasadne., Decyzją z dnia [...] Wójt Gminy K. nakazał właścicielom...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nakazu przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej I. oddala skargę...

II SA/Sz 589/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-11

., Odwołująca się podniosła, że będąca jej własnością nieruchomość nie jest obecnie przezeń wykorzystywana i w związku z tym została podjęta decyzja o jej sprzedaży. Wprawdzie...
decyzji i poprzedzającej ją decyzji Burmistrza z dnia [...] r. Nr [...] w części określającej termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, II...

II SA/Bk 721/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-01-17

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Podniosła również, że przedmiotowa nieruchomość jest obecnie wynajmowana, zaś po upływie okresu najmu zostanie wystawiona na sprzedaż...
. Ch. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie nakazu przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci...

I SA/Lu 287/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-19

współwłaścicieli nieruchomości. W tym celu winien podjąć czynności zmierzające do ustalenia ich kręgu, a nadto winien rozważyć, czy sprzedaż lokalu nr [...] małżonkom S. ma wpływ...
z dnia 9 września 2021 r., Nr OŚ-DK-I.3137.3.66.2018 w przedmiocie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy...

I SA/Łd 344/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-04

. jest właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości C., zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr [...]. Zamieszkuje na tej nieruchomości razem z żoną, która złożyła odrębną deklarację...
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia...

II SA/Kr 456/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-07

Krakowa Nr LXIX/996/13 z 13 marca 2013 r. w następujących częściach: § 4 ust. 1 w zakresie słów: 'oraz od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości...
, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne' i § 4 ust. 3 w zakresie słów...

I SA/Gd 182/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią...
nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne., 2. Na powyższą uchwałę A. J...
1   Następne >   +2   6