Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol

SA/Sz 264/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-02

z dnia 21.08.2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości...
i niezakończonych przed dniem jego wejścia w życie. Skoro rozporządzenie określa sposób zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie cen sprzedaży...

II SA/Sz 1176/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-04

świadków wynikało natomiast, że przybudówkę wybudowano w latach [...] , a zgromadzone w sprawie dokumenty są niezgodne ze stanem faktycznym nieruchomości na dzień sprzedaży...
. stwierdziła, że zasadne byłoby przesłuchanie pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego Filii w [...] co do sposobu przygotowania dokumentacji sprzedaży...

II SA/Sz 1470/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-16

nieuwzględnienie okoliczności, że z treści § 3 aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości z dnia [...] r. nr repertorium '[...]' wynika wola stron...
nie tylko do sprzedaży nieruchomości ale również przekazania na rzecz skarżącego pozwolenia na budowę, dokumentacji budowlanej i dziennika budowy. Do odwołania dołączono pełnomocnictwo...

II SA/Ke 1023/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-17

przez inwestora, a w całości za zgodą i akceptacją inwestora i pod nadzorem kierownika budowy, w czasie poprzedzającym sprzedaż tej nieruchomości przez inwestora., Wojewódzki...
o pozwoleniu na budowę, mieli zatem prawo i zarazem obowiązek realizacji budowy budynku zgodnie z tym pozwoleniem. Natomiast po sprzedaży nieruchomości nie przeniesiono...

SA/Sz 1301/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-06

od osób fizycznych z tytułu sprzedaży w dniu 18 kwietnia 1996 r. położonej przy ul. P. w Sz. nieruchomości na kwotę 9.839,60 zł oraz zaległość podatkową w tymże podatku...
, według którego wolne są, od podatku dochodowego przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. 'a' tej ustawy w części wydatkowanej...

II SA/Kr 1043/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-21

twierdząc, że złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy sprzedaży nieruchomości i pozwał Inwestora o uzgodnienie treści księgi wieczystej działki...
o sprzedaży nieruchomości złożonego pod wpływem błędu i pozwał inwestora P. J. o uzgodnienie treści księgi wieczystej prowadzonej dla działki nr [...]., Analiza zgromadzonych...

IV SA 3887/01 - Wyrok NSA z 2003-07-11

użytkują działkę nr 382, na podstawie nieformalnej umowy kupna-sprzedaży. Na nieruchomości tej prowadzą farmę lisów. Aktualnie przed sądem powszechnym toczy...
przysługiwał im tytuł prawny. Nieformalna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości nie oddziaływuje na ich sytuację prawną., Jak podkreślają skarżący są oni posiadaczami samoistnymi...

II OSK 1953/11 - Wyrok NSA z 2013-03-07

. umowy kupna - sprzedaży z dnia [...] grudnia 2009r., którą M. K. sprzedała na rzecz Spółki A. S.A. w Warszawie nieruchomość stanowiącą działki gruntu...
inwestora, ponieważ w wyniku zawarcia kupna - sprzedaży nieruchomości z dnia [...] grudnia 2009 r. w miejsce M. K. wstąpiła Spółka A. S.A. w Warszawie. Jednocześnie dołączono...

IV SA 3886/01 - Wyrok NSA z 2003-07-11

I instancyjnej. Uznał, iż nieformalna umowa kupna - sprzedaży nieruchomości jako sporządzona bez oparcia o przepisy prawa materialnego, nie powoduje powstania interesu...
lub obowiązek.Jak wynika z akt sprawy skarżący od 34 lat użytkują działkę nr 382, na podstawie nieformalnej umowy kupna - sprzedaży. Na nieruchomości tej prowadzą farmę...

VII SA/Wa 484/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-23

wydruki ogłoszeń sprzedaży nieruchomości)., Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2020 r.nr [...][...]WINB uchylił w całości decyzję PINB w dla [...] z dnia [...] września...
. W aktach sprawy znajdowała się oferta sprzedaży nieruchomości przy ul. [...] w [...] m. in. z dnia [...] listopada 2020 r., gdzie wskazane zostało, iż miejsca parkingowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   100