Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

I SA 955/90 - Wyrok NSA z 1990-11-29

gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74/. uchyla zaskarżoną decyzję w przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie...
ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74/ terenowy organ administracji państwowej ustala cenę sprzedaży domu i innych budynków...

II OSK 317/16 - Wyrok NSA z 2017-10-26

na działce nr [...], stanowiącej ich własność, Wojewoda wyjaśnił, że skarżący nabyli działkę nr [...] na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 31 sierpnia 1994 r...
prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...]. W aktach nie znajduje się również żaden dokument, w postaci np. umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości...

I SA/Po 624/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-06-10

w zakresie sprzedaży mienia, tym bardziej że planowane z tego tytułu dochody zostały zrealizowane., Nie znajduje ponadto potwierdzenia zarzut, że sprzedaż nieruchomości - 'Dom...
rozbudowy budynku urzędu, wysokie opłaty za wodę i ścieki, sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych, sprzedaż działek itp. nie mogą być przedmiotem zarzutów...

II GSK 455/12 - Wyrok NSA z 2013-07-11

notarialnej kupna-sprzedaży dz. nr [...]), tj. w czasie, kiedy nieruchomość ta stanowiła własność gminy. Z tego względu koszty rozbiórki tego obiektu (19.865,31 zł) organ II...
-w pkt C odwołano się do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zwartej pomiędzy skarżącą Gminą a C., z której wynikało zobowiązanie Gminy do usunięcia...

I SA/Lu 425/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-14

zbiorowej czy sprzedaży nieruchomości. Środki budżetowe uszczuplały także bieżące wydatki samorządowe związane ze wzrostem cen usług, energii elektrycznej czy pensji...
finansowych dla miasta wskazał także przedłużającą się pandemię Covid-19, co przełożyło się na mniejsze wpływy do budżetu Miasta np. ze sprzedaży biletów komunikacji...

V SA/Wa 51/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-05

nieruchomościami, zgodnie z którym od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu...
ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1...

FPK 3/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-04-14

, które zostały poddane remontowi kapitalnemu; obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje w odniesieniu do tych budynków w chwili określonej w art. 6 ust. 1...
Miasta W. z dnia 16 września 1996 r. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego...

II SA/Bk 947/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-24

budowlanego. Oznacza to, że interes prawny w sprawach dotyczących pozwolenia na budowę ma inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości znajdujących...
oddziaływanie projektowanego obiektu wykracza poza teren nieruchomości, na której ma być zlokalizowany. Obszar oddziaływania obiektów określonych w decyzji, stanowiącej...

IV SA/Po 989/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-16

z jego nieruchomości. Podniósł również, że jako właściciel nieruchomości sąsiadującej z przedmiotową inwestycją nie brał udziału w postępowaniu, a o decyzji Starosty Ś. z dnia...
jako 'rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r.'). Przedmiotowa inwestycja stanowi kontynuację istniejącej na tych nieruchomościach zabudowy. Ponadto zdaniem organu I instancji Skarżący...

II FSK 2296/16 - Wyrok NSA z 2018-08-23

majątku ruchomego, jak i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie gminy G. Wobec faktu, że kwota podatku wynikającego z tej sprzedaży nie wpłynęła...
majątku ruchomego, jak i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie gminy G. Wobec faktu, że kwota podatku wynikającego z tej sprzedaży nie wpłynęła...
1   Następne >   2