Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

I OSK 389/11 - Wyrok NSA z 2011-07-08

obowiązków Głównego Księgowego w Oddziale Regionalnym WAM w W. W dniu sprzedaży nieruchomości w E., E. K. nie mogła zaś mieć pewności, że lokal nr [...] przy ul. P...
także, że z wyjaśnień strony wynikało, iż małżonkowie K. nie przeznaczyli pieniędzy pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w E. na zapewnienie sobie we własnym zakresie innego...

VII SA/Wa 1566/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-28

, a także inne dokumenty (wypis z aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości), z których wynikało bezspornie, że przysługiwało mu prawo własności działek o nr ew...
lub zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego musi być z kolei określony na podstawie odrębnych...

I SA/Ke 20/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-12

. (...)., Organ ustalił, że na mocy umowy zawartej aktem notarialnym Repertorium (...) z (...) małżonkowie A. i K. H. dokonali sprzedaży lokalu mieszkalnego...
nr (...) stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w K. przy ul. S., wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) oraz własnością udziału wynoszącego 5700/421952 części we własności...

VI SA/Wa 201/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

'(...)'S.A. (faktoring), '(...)'S.A. (usługi księgowe oraz pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe), '(...)'Sp. z o. o. (zarządzenie, wynajem i sprzedaż nieruchomości...
przygotowawczej. Funkcjonując w tych warunkach, w wyniku stosowania przez Bank rozmaitych technik sprzedaży, jego klienci zainwestowali niemal 900 milionów złotych, z czego około...

I SA 10/90 - Wyrok NSA z 1990-03-14

za waluty obce osobom krajowym i zagranicznym oraz na jednorazowe czynności sprzedaży towarów lub nieruchomości osobom zagranicznym', wydany we wrześniu 1989 r. /dzień...
na sprzedaż towarów w kraju za waluty wymienialne. Decyzją z dnia 28 września 1989 r. nr D3-7651/1-5296a Prezes Narodowego Banku Polskiego odmówił udzielenia takiego...

II OSK 2456/18 - Wyrok NSA z 2021-05-25

sprzedaży poszczególnych lokali wyodrębnionych na nieruchomości;, - jaki jest zakres podmiotów, które mają faktyczną i prawną możliwość korzystania z przedmiotowych miejsc...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Gl 1218/17 w sprawie ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. [...] w K...

FSK 2050/04 - Wyrok NSA z 2005-09-15

grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za okres od stycznia do września 2001 r. - oddala skargę...
od nieruchomości za okres od stycznia do września 2001 r. w kwocie 21.301,70 zł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. decyzją z dnia 19 grudnia 2001 r. utrzymało tę decyzję w mocy...

SA/Rz 2363/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-03-22

./ oraz art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim /Dz.U. nr 140 poz. 938 ze zm./ miał obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości według stawek...
odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1997-2000 - skargę oddala. Pismem z dnia 14 kwietnia 2000 r. - Oddział Okręgowy w Rz. NBP - zwrócił...

FPS 11/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-12

od nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2001 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający Naczelnego Sądu...
stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od 1997 r. do 31 marca 2000 r., wystąpił do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy...

II OSK 601/07 - Wyrok NSA z 2008-06-03

Sikorski po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej '[...]' Nieruchomości Sp. z o.o. w O. od wyroku...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 820/06 w sprawie ze skargi '[...]' Nieruchomości Sp. z o.o....
1   Następne >   2