Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 4187/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-09

się sprzedaży nieruchomości w jakimkolwiek trybie., Dłużnik i jego małżonka nie zapłacili długu w terminie określonym w wezwaniu, Komornik ustalił, że zajęcie nieruchomości...
sprzedaży nieruchomości,, - nieobciążenia kosztami egzekucyjnymi wierzyciela,, - braku zwrócenia tytułu wykonawczego wierzycielowi, a ponadto:, - niezasadne uznanie...

VI SA/Wa 421/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

jedynie wówczas, gdy sprzedaż nieruchomości nie nastąpi z wolnej ręki, ten zaś tryb na mocy art. 10133 k.p.c. przewidziany jest jedynie dla zbycia niezabudowanej nieruchomości...
). Tymczasem w zadaniu wyraźnie wskazano, iż dłużnik przede wszystkim sprzeciwił się sprzedaży nieruchomości w jakimkolwiek trybie, a nadto zaskarżył opis i oszacowanie...

VI SA/Wa 688/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-17

rodzinnym i opiekuńczym - dokonana przez małżonka bez zgody drugiego małżonka jest bezwzględnie nieważna:, A. udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości...
, gdy umocowanie dotyczy zbycia nieruchomości objętej wspólnością ustawową małżeńską, winno być udzielone przez oboje małżonków. W sytuacji gdy pełnomocnictwa do sprzedaży...

VI SA/Wa 1161/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-20

obejmującego umowę sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 12 położonej w Poznaniu. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ujawnione są dwie działki:, 1...
.' Zgodnie z § 6 pkt 17) rozporządzenia: 'Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu...

VI SA/Wa 979/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-30

czy notariusz może umowę sprzedaży nieruchomości sporządzić, to nie może Komisja II stopnia wymagać od Skarżącej więcej, aniżeli od osób zdających egzamin notarialny...
uargumentowanej odpowiedzi na pytanie: 'Czy notariusz może przystąpić do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości?'. Zdająca udzieliła poprawnej odpowiedzi...

VI SA/Wa 1347/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-10

uregulowania zawartego w art. 597 i 598 k.c., sprzedaż nieruchomości może zostać dokonana tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu, o którym mowa w art. 599 § 2 k.c....
oraz w sporze z nim. Pełnomocnictwa w innych sprawach udziela zarząd. Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa...

II GSK 923/09 - Wyrok NSA z 2010-12-08

jest bezwzględnie nieważna:, A. udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości objętej wspólnością ustawową,, B. darowizna nieruchomości wchodzącej w skład majątku...
wspólnością ustawową małżeńską, winno być udzielone przez oboje małżonków. W sytuacji gdy pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości objętej wspólnością ustawową udziela jeden...

VI SA/Wa 2082/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-28

było sporządzenie projektu umowy sprzedaży udziałów w nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr [...], o obszarze [...] ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno-biurowym...
Spółdzielni w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości (art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze). Wobec rozbieżności stanowiska...

VI SA/Wa 687/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-07

, zniesienia pomiędzy Skarbem Państwa, a osobą fizyczną współwłasności zabudowanej nieruchomości, a następnie sprzedaż przez Skarb Państwa na rzecz Gminy działki...
taki dokument, brak też pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na sprzedaż nieruchomości. Skarżąca argumentując swoje stanowisko podkreśliła, że nie ma obowiązku...

VI SA/Wa 105/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-09

nieważna:, A. udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości objętej wspólnością ustawową,, B. darowizna nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków...
pełnomocnictwa od ważności umowy sprzedaży nieruchomości, dokonanych na jego podstawie., Immanentną cechą bezwzględnej nieważności czynności prawnej, według powszechnie...
1   Następne >   +2   +5   7