Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 1217/89 - Wyrok NSA z 1989-12-20

1. Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
okoliczności przemawiające za rezygnacją ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika Gminy w T...

I SA/Ka 438/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-04-18

. Drugi Urząd Skarbowy w B. określił Bożenie i Henrykowi B. należny podatek od dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży w dniu 28 grudnia 1998 r. nieruchomości, w kwocie...
, a podatnicy nie złożyli w terminie 14 dni od sprzedaży oświadczenia w trybie art. 28 ust. 2 ustawy, że przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości zostanie wydany...

II SA/Kr 1261/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-13

, co należy w istocie do sfery cywilnoprawnej. Z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa następuje...
do zawarcia umowy sprzedaży. Zatem wystąpienie z wnioskiem o nabycie nieruchomości nie wszczyna postępowania administracyjnego, które zgodnie z przepisem art. 104 § 1 kpa...

II SA/Rz 705/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-25

Inicjatywa właściciela nieruchomości skierowana na zawarcie z gminą umowy jej sprzedaży - sama w sobie - nie przesądza, że nie działał on na „przedpolu wywłaszczenia...
, który może być zrealizowany jedynie przez gminę (cmentarz), to zawarta z inicjatywy właściciela umowa sprzedaży tej nieruchomości gminie, będzie umową, o jakiej mowa w art. 114 ust. 1...

II OSK 537/15 - Wyrok NSA z 2016-11-30

stanowiąca obecnie działkę nr [...] o powierzchni [...] ha. Sprzedaż tej nieruchomości nastąpiła aktem notarialnym w dniu [...] lipca 2008 r. za Rep...
parami, przyjmując do porównań 3 transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości, dla których brak było ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Biegły wybrał...

II SA/Wr 553/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

Odwoławczego w J. G. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w J. nr [...] /dz...
, iż odwołanie skarżącego M. F. od 'decyzji Zarządu Gminy w Z. w sprawie sprzedaży nieruchomości w J. nr [...] nr działki [...]' jest niedopuszczalne., W uzasadnieniu powyższego...

SA/Wr 1766/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-03-11

Tak, jak dla uiszczenia podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości nie może być przedłużony ustawowy termin 14 dni tak i dla złożenia oświadczenia w celu...
ze sprzedaży nieruchomości płatny jest w terminie 14 dni od dokonania sprzedaży, chyba że podatnik w tymże terminie złoży oświadczenie, że dochód ten wykorzysta na cele...

II SA/Ol 927/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-31

'[...]', Nr '[...]', w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy '[...]', stanowiącej własność Gminy, Rada Miejska, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy...
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. - dalej jako: ustawa o g.n.), wyraziła zgodę na sprzedaż części...

I SA/Wa 1201/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

Marszałkowi Województwa [...] w [...] na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa' i zastąpienie ich wyrażeniem 'pozwala na sprzedaż nieruchomości będącej...
Zabytków pozwolił Marszałkowi Województwa [...] w [...] na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w O. przy ul. [...] w obrębie...

II SA/Sz 273/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-21

rodziny strony uzyskany w 2018 r. złożył się m.in. dochód w wysokości [...] zł, który uzyskany został ze sprzedaży nieruchomości. Organ odwoławczy stwierdził, że dochód...
uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w 2018 r. nie został przeznaczony przez stronę na zakup lokalu mieszkalnego i na etapie rozpoznania wniosku strony o przyznanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100