Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Ol 365/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-05-12

o gospodarce nieruchomościami wprowadziła zmiany do § 1 uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, dodając w § 1...
) pozostawiony został woli właściwego organu. Rada gminy nie ma obowiązku udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej...

I OSK 2512/13 - Wyrok NSA z 2015-07-21

załączonych przez nią dokumentów, dotyczących transakcji nieruchomościami podobnymi, a także umowy przedwstępnej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości., Minister...
rzeczoznawcy przepis art. 154 ust. 1 u.g.n. biegła oszacowała nieruchomość wybierając z rynku lokalnego miasta Kraków 12 transakcji umów sprzedaży nieruchomości dotyczących...

I OSK 1099/09 - Wyrok NSA z 2010-06-15

sprzedaży zawartej w dniu [...] grudnia 1975 r. w formie aktu notarialnego, rep. A Nr [...], nieruchomość ta była niezbędna w związku z realizacją dworca [...] w Ł. przy ulicy...
wyłącznie literalne brzmienie decyzji lokalizacyjnej z dnia [...] marca 1975 r. pomijając treść § 4 umowy kupna-sprzedaży przedmiotowej nieruchomości., Na rozprawie w dniu 12...

I OSK 1776/11 - Wyrok NSA z 2012-03-22

. O wyjątkowości sytuacji nie może decydować fakt, że skarżąca leczy się z powodu depresji. Za bezsporny Sąd uznał fakt sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy...
do sprzedaży przez skarżącą nieruchomości położonej w Warszawie., W rezultacie jako prawidłowe trzeba uznać zastosowanie przepisu art. 29 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP...

II SA/Wa 1676/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-17

faktyczny sprawy z powodu awansu skarżącego (zmiany stopnia służbowego) oraz zamiaru sprzedaży nieruchomości nabytej z bonifikatą od jednostki samorządu terytorialnego...
w sposób klarowny i wyraźny sygnalizowana przez skarżącego., Podczas postępowania zainicjowanego wnioskiem z dnia [...] września 2012 r. skarżący podjął kroki zmierzające do sprzedaży...

II SA/Wa 1633/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

swoich potrzeb mieszkaniowych, gdyż L. S. uzyskał ze sprzedaży ½ udziałów w nieruchomości lokalowej kwotę 246 260 zł. Organ ustalił, iż L. S. wraz ze swą siostrą nabył...
zobowiązał Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy [...] do podjęcia działań zmierzających do opróżnienia lokalu nr [...] przy ul. [...] w W. Wykonanie...

I OSK 811/09 - Wyrok NSA z 2009-12-15

, w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2004 r. i nie podlega sprzedaży. W związku z tym, że J. K. nie podpisał umowy o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w zamian...
. był świadomy, że przedmiotowa kwatera nie podlega sprzedaży zgodnie z dyspozycją określoną w tym przepisie. Organ dodał, że J. K. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej...

II SA/Wa 2215/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-09

w cenie nabycia lokalu nie wynikała z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, lecz z realiów rynku nieruchomości i złego stanu technicznego tego lokalu. Ponadto przy zakupie...
sprzedaży kwatery lub lokalu mieszkalnego dla osoby uprawnionej, pomniejszało się o 6% za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat oraz o 3% za każdy rok...

I OSK 1165/14 - Wyrok NSA z 2015-11-13

administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego., Z.M. wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej...
organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 58a ustawy o zakwaterowaniu: 'w przypadku gdy sprzedaż lokalu mieszkalnego nie jest możliwa ze względu na nieuregulowany stan prawny...

I OSK 2425/14 - Wyrok NSA z 2016-03-17

przez stronę, cenę sprzedaży kwatery lub lokalu mieszkalnego dla osoby uprawnionej, pomniejszało się o 6% za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat oraz o 3...
% za każdy rok zajmowania kwatery (lokalu mieszkalnego). Przy tym obniżka nie mogła być niższa niż 75% i wyższa niż 95% ceny sprzedaży lokalu. W dacie wykupu lokalu od miasta...
1   Następne >   2