Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Łd 412/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-25

, zanieczyszczenia wód, powietrza oraz zwiększenia zachorowalności na różne choroby i przedwczesną śmierć, spadku cen nieruchomości, zamieszkiwania blisko przemysłowej hodowli...
organizmu, styczności z bakteriami, co spowoduje w okolicy większą zachorowalność na różne choroby i przedwczesną śmierć, spadku cen nieruchomości., R. J. i M. J. w swoim piśmie...

II SA/Łd 1082/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-04

na zasadność przeprowadzenia rozprawy, oględzin nieruchomości oraz dowodu z opinii biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko na okoliczność...
prognozowanej emisji hałasu przez planowaną inwestycję na nieruchomości sąsiednie ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych przy ul. A l d, osiedlu A oraz B w K...

II SA/Łd 765/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-08-26

. M.L. i B.P. zbyły nieruchomość na rzecz A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego (Rep...
postępowania, ograniczył go do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przylegających do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie., Odnosząc...

II SA/Lu 590/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-22

, kulturowym i archeologicznym. Decyzją dokonano podziału nieruchomości przedstawionego na mapach w skali 1: 1000 i 1: 2000 i wskazano, że działki mieszczące się w liniach...
do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, obowiązku zajęcia terenu na cele infrastruktury, określił ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości...

IV SA/Wa 395/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

2020 r., S. P. - właściciel nieruchomości o nr ewid. [...], obręb [...], B. wniósł odwołanie dnia 14 lutego 2020 r. oraz 19 lutego 2020 r., wnosząc o uchylenie decyzji...
w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia., Ponadto J. S., będący właścicielem nieruchomości o nr ewid. [...], [...], [...] oraz [...], obręb [...], B. pismem...

II SA/Lu 278/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-29

. będącym jedynym wspólnikiem E. W. sp. z o.o., zawarta została warunkowa umowa sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym E. W. sp. z o.o. Na podstawie tej umowy...
administracyjnych stronami w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy są inwestor, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której dotyczy postępowanie...

VIII SA/Wa 965/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-25

ponadto nieatrakcyjność nieruchomości sąsiednich uniemożliwiających ich sprzedaż i ewentualną zabudowę. Wydanie więc w tym przypadku decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia...
, nawet potencjalnie, nie może w żaden sposób oddziaływać na środowisko. Wskazały, iż z nieruchomościami objętymi planowaną inwestycją sąsiadują bowiem nieruchomości stanowiące...

IV SA/Po 1231/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-26

polegającego na budowie placu składowego węgla kamiennego i miału węglowego na działce nr geod. [...] w miejscowości O. oraz prowadzeniu usług w zakresie sprzedaży kopalnych...
będzie polegać na budowie utwardzonego placu składowego węgla kamiennego oraz miału węglowego o powierzchni [...] m2 i prowadzenia usług w zakresie ich sprzedaży. Surowce ze względu...

II SA/Kr 192/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-11

graniczyć ma z częścią nieruchomości stanowiącej ich własność. W odwołaniu podkreślono, że część działki odwołujących się, która przylega do działki G. S. ma charakter...
, iż przyjęte w decyzji parametry emisji hałasu, 'odbiegają od rzeczywistości', ponieważ dotychczasowa działalność G. S. prowadzącego skup i sprzedaż surowców wtórnych...

III OSK 545/21 - Wyrok NSA z 2021-07-09

posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. W każdym przypadku krąg stron takiego postępowania stanowi...
tylko nieruchomości bezpośrednio graniczące z terenem inwestycji, ale też, niewykluczone, że może obejmować nieruchomości również dalej położone, bądź, przeciwnie, zamykać się w całości...
1   Następne >   +2   4