Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Go 212/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-22

, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia, [...] października 2015 r., nr [...] o odmowie przyznania D.D. specjalnego zasiłku opiekuńczego na osobę R.P., ur. 1968-08...
-[...] i orzekł o: 1. przyznaniu D.D. specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...

II SA/Bk 381/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-30

odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę , Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] kwietnia 2016r...
w K. K. o odmowie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym dziadkiem E. R., utrzymało w mocy decyzję organu I instancji...

III SA/Gd 15/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-07

niejawnym spraw ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 27 listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
postanawia: umorzyć postępowanie. W dniu 4 października 2013 r. A. K. wniosła o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem J. K...

IV SA/Gl 528/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-01

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n...
w ten sposób, że na stronie 1 w trzecim wierszu od dołu zamiast 'zasiłku dla opiekuna' wpisać 'specjalnego zasiłku opiekuńczego' Pismem z dnia 4 maja 2015 r. M.J. wniosła...

II SA/Ke 876/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: I. umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie...
wyrokiem z dnia 4 listopada 2015r. oddalił skargę A. S. i J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., A. S. i J.S....

II SA/Bd 139/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-17

., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanowił: umorzyć postępowanie. Wraz ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wpłynął wniosek...
postępowania w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej., Przedmiot niniejszej sprawy dotyczy specjalnego zasiłku opiekuńczego, a więc mieści się w zakresie ww...

II SA/Ke 161/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-14

: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: I. umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, II. ustanowić dla A.R. adwokata...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo...

II SA/Ke 17/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-14

: [...] w przedmiocie uchylenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: I. umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, II. ustanowić dla A. R...
w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie uchylenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Ze złożonego formularza wynika...

II SA/Sz 890/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-06

niejawnym sprawy ze skargi L. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n...
w mocy decyzję Wójta Gminy S. z dnia r. o odmowie przyznania skarżącej świadczeń w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Skarga nie została podpisana przez skarżącą...

II SA/Bd 270/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-16

/Bd 586/15 w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzyć...
specjalnego zasiłku opiekuńczego., W toku postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy powziął wiadomość, że skarżący S. K. zmarł. Informacja ta potwierdzona została...
1   Następne >   +2   +5   +10   14