Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 12/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-12

. po wniesieniu skargi została wydana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej decyzja przyznająca skarżącemu pomoc w formie zasiłku celowego specjalnego z przeznaczeniem...
opiekuńczych oraz świadczenia na zakup opału., Odpowiadając na skargę działający z upoważnienia Wójta Gminy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wniósł o jej oddalenie. Organ...

II SA/Rz 591/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-25

jest zasiłek stały w wysokości 324 zł miesięcznie oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Skarżący podał, że z jego niskich dochodów musi pokryć wydatki związane...
oraz specjalną dietą. Należy też wskazać, że skarżący nie posiada też żądnych praw majątkowych do nieruchomości nie ma więc zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych zaś z akt...

I SA/Po 893/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-07

, że ma [...] córkę i [...] syna. Dzieci mieszkają z matką, on natomiast nie ponosi kosztów ich utrzymania. Oświadczył, że szuka pracy i nie przysługuje jemu prawo do zasiłku...
[...] o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, decyzji Starosty z dnia [...] o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku., Na wezwanie...

I SA/Kr 1640/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-28

., Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę w wysokości 625,97 zł., miesięcznie, netto oraz zasiłek opiekuńczy w wysokości 153 zł., Koszty utrzymania jej mieszkania wynoszą...
jest przestrzegać specjalnej diety a uzyskiwane dochody nie wystarczają jej często na bieżącą egzystencję ., Strona skarżąca nie jest właścicielem nieruchomości czy przedmiotów...

I SA/Kr 784/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-22

w jakiejkolwiek kwocie w obowiązku poniesienia kosztów przedmiotowego postępowania sądowego, nawet w kontekście wynikającego z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązku...
być stosowane w stosunku do osób charakteryzujących się ubóstwem (przykładowo do takich osób można zaliczyć bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub osoby ze względu...