Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 1601/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-26

się renta rodzinna skarżącej, w wysokości 723,80 zł netto, zasiłek opiekuńczy, w wysokości 163,15 zł, deputat węglowy w kwocie 96,94 zł oraz renta córki w wysokości 636,90 zł...
z dnia [...] września 2008 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego postanawia: przyznać G. J. prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmującym...

III SA/Kr 1081/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-22

. nr [...] i nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków celowych specjalnych postanawia: I. umorzyć postępowanie w części obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów sądowych, II...
przyznania zasiłków celowych specjalnych' i oznaczono ją symbolem 6320 przynależy ona zatem do spraw z zakresu pomocy i opieki społecznej. Tym samym skarżący jest z mocy...

I SA/Wa 708/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

domowe z żoną oraz czwórką dzieci. Jest on osobą schorowaną (po dwóch operacjach onkologicznych), zaś jeden z jego synów jest dzieckiem specjalnej troski po przejściu...
a także świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w łącznej kwocie [...] złotych. Z zaświadczenia wystawionego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w C. z dnia 4 czerwca...

I OSK 892/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-24

[...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt. II SA/Lu 549/07, Wojewódzki Sąd...
w Niemcach odmówił przyznania Z. W. specjalistycznych usług opiekuńczych z uwagi na brak współdziałania wnioskodawcy z pracownikami socjalnymi. Organ podał, iż brak takiej...

I SA/Sz 28/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-16

. jest osobą bezrobotną, otrzymuje zasiłek w kwocie [...] zł netto (zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w K. z dnia [...] r., k. 13), jest osobą o orzeczonym lekkim...
nauczyciela w wysokości [...] zł netto miesięczne (zaświadczenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w K. z [...] r. k. 20). Wnioskodawca podał, że miesięczne wydatki...

II SA/Ke 571/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-10-22

wydał w dniu [...] decyzję o przyznaniu S. M. zasiłku celowego specjalnego w wysokości 400 zł - w związku z kosztami ponoszonymi za pobyt w Domu Opieki dla Osób Starszych...