Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X

II SA/Bk 302/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-06-16

Objęcie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego okresem zasiłkowym nie wyłącza ciągłości pobierania takiego świadczenia, a jedynie wymaga powtórzenia...
. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy K. z dnia[...] lutego 2015 roku numer...

III SA/Kr 11/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-11

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
. Decyzją z dnia [...] 2013 r., nr [...] Prezydent Miasta orzekł o odmowie przyznania M. M. (dalej: skarżącej) specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji...

II SA/Ke 86/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-03

A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Samorządowe...
przyznania A. W. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny babcią Natalią W., Organ odwoławczy...

III SA/Kr 1116/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-06

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. Decyzją...
specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na ojca, W. O. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie brak jest bezpośredniego związku przyczynowo...

II SA/Bk 1027/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-09

ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. oddala skargę, 2...
. wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym mężem J. P. Decyzją z dnia...

I SA/Wa 698/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

Odwoławcze w [...] z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną...
r. w wysokości [...] zł jest nienależnie pobranym specjalnym zasiłkiem opiekuńczym oraz zobowiązującą go do zwrotu tej kwoty., Decyzja powyższa wydana została w oparciu...

I OSK 3099/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia [...] lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki na ubezpieczenie...

II SA/Bk 393/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-08-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
Rodzinie w B., orzekł o odmowie przyznania P. M. C. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

II SA/Ke 647/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-08-26

Odwoławczego z dnia 14 stycznia 2014 r. znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II. stwierdza...
. I. od decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] odmawiającej przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością...

III SA/Kr 540/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-05

uniemożliwiającą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wskazano natomiast pobieranie przez stronę specjalnego zasiłku opiekuńczego. W tym zakresie organ wyjaśnił, że decyzja...
przyznająca wnioskodawczyni specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2019/2020 nie może zostać wyeliminowana z obrotu prawnego, ponieważ z dniem 31.10.2020 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   30